Dostęp do informacji publicznej

Wyrok SN z 8.12.2015 r., II PO 1/15

Monitor Prawa Pracy | 5/2016
Moduł: prawo pracy

Informacja publiczna nie jest mieniem (rzeczą ani zobowiązaniem cywilnym).

Wyrok SN z 8.12.2015 r., II PO 1/15

Przewodniczący Sędzia SN Beata Gudowska, Sędziowie SN: Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca), Krzysztof Staryk. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 8.12.2015 r. sprawy z powództwa Z. z siedzibą w W. przeciwko P. Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. z udziałem interwenientów ubocznych: P.C. Spółki Akcyjnej w W. oraz P.P. Spółki Akcyjnej w W. o udostępnienie informacji publicznej na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku SO w W. z 19.8.2014 r. […], uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 1 w części oddalającej apelację P. SA z siedzibą w W. oraz w punkcie 2 w zakresie dotyczącym tego podmiotu i sprawę przekazuje SO w W. do ponownego rozpoznania oraz orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.