Dopuszczalność kasacji w sprawach o zaliczenie okresów składkowych i nieskładkowych

Postanowienie SN z 13.5.2004 r., II UZ 13/04

Monitor Prawa Pracy | 5/2005
Moduł: prawo pracy

Kasacja w sprawie, w której ubezpieczony domaga się - przez uwzględnienie spornych okresów składkowych i nieskładkowych - przyznania prawa do emerytury na podstawie art. 27 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) w miejsce emerytury przyznanej na podstawie art. 28 tej ustawy, przysługuje bez względu na wartość przedmiotu zaskarżenia.

Postanowienie SN z 13.5.2004 r., II UZ 13/04

Przewodniczący SSN Krystyna Bednarczyk, Sędziowie SN: Beata Gudowska, Zbigniew Myszka.

SN, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 13.5.2004 r. sprawy z wniosku Anny P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w W. o emeryturę, na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Apelacyjnego w W. z 5.12.2003 r. [...],

uchylił zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie

Wyrokiem z 24.1.2002 r. SO-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w W. oddalił odwołanie Anny P. od decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy przyznania jej prawa do emerytury.

SA w W. wyrokiem z 2.10.2003 r. zmienił wyrok sądu I instancji oraz poprzedzającą go decyzję i przyznał ubezpieczonej prawo do emerytury po ustaleniu stażu ubezpieczenia wynoszącego 18 lat, 5 miesięcy i 25 dni oraz spełnieniu warunków określonych w art. 28 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 ze zm., obecnie t.jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, dalej jako: EmRentyFUSU). Dalej idącą apelację oddalił, gdyż nie uwzględnił okresu od 1.1.1941 r. do 1.10.1945 r. ani jako okresu pracy przymusowej, ani jako okresu pracy w gospodarstwie rolnym.

W kasacji ubezpieczona wnosiła o uwzględnienie spornego okresu jako składkowego i przyznanie emerytury [...]