Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Monitor Prawa Pracy | 8/2018
Moduł: prawo pracy

Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (portierów) regulują przepisy ustawy z 15.4.2012 r. o działalności leczniczej (Dz.U. poz. 160).

Wyrok SN z 22.2.2018 r., II PK 354/16

Przewodniczący Sędzia SN Bohdan Bieniek (sprawozdawca), Sędziowie SN: Halina Kiryło, Piotr Prusinowski. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 22.2.2018 r. sprawy z powództwa Michała K. przeciwko Szpitalowi w W. o odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku SO w W. z 28.7.2016 r. […]; uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania SO w W., pozostawiając temu sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.