Brak zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia społecznego

Wyrok SN z 6.9.2018 r., II UK 223/17

Monitor Prawa Pracy | 6/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.6.5


Brak zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia społecznego i brak składek z tytułu zawartej umowy zlecenia wobec nieopłacenia ich przez płatnika – zleceniobiorcę nie stanowią przesłanek negatywnych wyłączających ten okres z ubezpieczenia społecznego, nawet jako okres „składkowy”, od którego zależy prawo do emerytury (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS w zw. z art. 381 ustawy z 19.12.1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia).

Wyrok SN z 6.9.2018 r., II UK 223/17


Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca), Sędziowie SN: Maciej Pacuda, Romualda Spyt.
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 6.9.2018 r. sprawy z wniosku K.Z. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi we W. o emeryturę na skutek skargi kasacyjnej organu rentowego od wyroku SA we W. z 4.11.2016 r. […];
1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od pozwanego na rzecz wnioskodawcy K.Z. 240 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym.