Brak uprawnień SN do dokonywania ustaleń faktycznych

Wyrok SN z 5.8.2015 r., I UK 400/14

Monitor Prawa Pracy | 11/2015
Moduł: postępowanie cywilne, prawo pracy

Sąd Najwyższy nie jest uprawniony do dokonywania ustaleń faktycznych (art. 39813 § 2 KPC) i nie może domniemywać, jak według sądu II instancji przedstawia się stan faktyczny sprawy.

Wyrok SN z 5.8.2015 r., I UK 400/14

Przewodniczący Sędzia SN Katarzyna Gonera (przewodniczący), Sędziowie SN: Bogusław Cudowski, Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca). Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 5.8.2015 r. sprawy z odwołania Edwarda M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w K. o emeryturę na skutek skargi kasacyjnej ubezpieczonego od wyroku SA w K. z 24.4.2014 r. […]; uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje SA w K. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.