Bezwzględny zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia za pracę

Monitor Prawa Pracy | 5/2020
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.20.5.4
Ryszard Sadlik

Gwarancja zachowania prawa do wynagrodzenia za pracę stanowi jedno z podstawowych praw socjalnych każdego pracownika. Wynagrodzenie to jest bowiem zwykle podstawą egzystencji pracownika i jego najbliższych. Ustawodawca wprowadził bezwzględny zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia, jednakże jego zakres budzi w praktyce liczne wątpliwości. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na przedstawiane w tej kwestii poglądy orzecznictwa i doktryny prawa.Total ban on waiving remuneration for work

Guarantee of keeping the right to remuneration for work is one of the fundamental social rights of each employee. Remuneration is usually the basis of existence of an employee and their close ones. The lawmaker introduced a total ban on waiving remuneration for work, however, in practice, its scope raises numerous doubts. The purpose of this paper is to point out the views of judicature and the doctrine of law. Keywords: right to remuneration, ban on waiving remuneration, guarantee of remuneration payment. Słowo kluczowe: prawo do wynagrodzenia, zakaz zrzekania się wynagrodzenia, gwarancja wypłaty wynagrodzenia.