Bezpodstawne wzbogacenie się pracownika kosztem pracodawcy

Wyrok SN z 26.9.2018 r., II PK 151/17

Monitor Prawa Pracy | 2/2019
Moduł: prawo pracy
DOI: 10.32027/MOPR.19.2.5

W wyniku przekazania pracownikowi wynagrodzenia niepomniejszonego o należne składki na ubezpieczenia społeczne (obciążające pracownika) nie dochodzi do bezpodstawnego wzbogacenia się pracownika kosztem pracodawcy (art. 405 KC). Przejście (w sensie ekonomicznym) korzyści z majątku pracodawcy (zubożonego) do majątku pracownika (wzbogaconego) następuje dopiero wtedy, gdy pracodawca płatnik opłaca w całości składkę na ubezpieczenia społeczne ze swoich środków; wzbogacenie pracownika polega na oszczędzeniu wydatku związanego z zapłatą należnej części składki.

Wyrok SN z 26.9.2018 r., II PK 151/17


Przewodniczący Sędzia SN Jolanta Frańczak, Sędziowie SN: Bohdan Bieniek, Romualda Spyt (sprawozdawca).
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 26.9.2018 r. sprawy z powództwa T. S.A. Oddział w P. przeciwko A.K. o zapłatę na skutek skargi kasacyjnej pozwanej od wyroku SA w P. z 9.11.2016 r. […];
oddala skargę kasacyjną i odstępuje od obciążenia pozwanej kosztami zastępstwa procesowego strony przeciwnej w postępowaniu kasacyjnym.