Autonomiczne źródła prawa dotyczącego wynagradzania

Monitor Prawa Pracy | 1/2014
Moduł: prawo pracy
Krzysztof Walczak

Problematyka sposobów, w jakich kształtowane są kwestie wynagradzania na poziomie pracodawców, jest co prawda często przedmiotem analiz doktryny prawa pracy, jednak w opracowaniach tych przyjmuje się najczęściej jako niepodważalne założenia wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów albo też z wykładni historycznej. Nie uwzględnia się natomiast często realiów istniejących u pracodawców albo co gorsza, mając świadomość ich istnienia, nie przyjmuje się do wiadomości wynikających z nich konsekwencji. Dlatego też celem niniejszego opracowania jest dokonanie krytycznej analizy aktualnego stanu prawnego oraz „zderzenie” go z rzeczywistością istniejącą u pracodawców przedsiębiorców w świetle analizy 450 regulaminów i układów zbiorowych pracy, która wydaje się, że upoważnia do wyciągnięcia bardziej ogólnych wniosków1.