Automatyczne ustanie stosunku pracy

Wyrok TS z 7.11.2019 r., Cafaro, C‑396/18

Monitor Prawa Pracy | 1/2020
Moduł: prawo pracy, prawo UE
DOI: 10.32027/MOPR.20.1.8
Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 2 ust. 5 dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27.11.2000 r., ustanawiając ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1, należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, w którym przewidziano automatyczne ustanie stosunku pracy pilotów zatrudnionych przez spółkę eksploatującą statki powietrzne w ramach działalności związanej z ochroną bezpieczeństwa narodowego państwa członkowskiego z chwilą ukończenia wieku 60 lat, pod warunkiem że takie uregulowanie jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w rozumieniu tego przepisu, co powinien ustalić sąd odsyłający. Artykuł 4 ust. 1 dyrektywy 2000/78 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, w którym przewidziano automatyczne ustanie stosunku pracy pilotów zatrudnionych przez spółkę eksploatującą statki powietrzne w ramach działalności związanej z ochroną bezpieczeństwa narodowego państwa członkowskiego z chwilą ukończenia wieku 60 lat, pod warunkiem że takie uregulowanie jest proporcjonalne w rozumieniu tego przepisu, co powinien ustalić sąd odsyłający.

Wyrok TS z 7.11.2019 r., Cafaro, C 396/18