Akty prawne uchwalone

Monitor Prawa Pracy | 6/2013
Joanna Torbe

Zmiany w przepisach dotyczących trzynastek | Pracownicy samorządowi | Zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi

Zmiany w przepisach dotyczących trzynastek

Ustawa z 10.5.2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Etap legislacyjny: Ustawa uchwalona przez Sejm i przekazana do Senatu.

Opis ustawy: Ustawa uchwalona została w wykonaniu wyroku TK z 9.7.2012 r., P 59/11. W wyroku tym Trybunał orzekł, że art. 2 ust. 3 ustawy z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.) w zakresie, w jakim pomija okres urlopu macierzyńskiego jako umożliwiający nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego roku kalendarzowego faktycznie 6 miesięcy, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w zw. z art. 71 ust. 2 Konstytucji. Zgodnie z wprowadzaną regulacją pracownicy korzystający z urlopu macierzyńskiego, a także z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, będą zwolnieni z obowiązku przepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym jako warunku nabycia prawa do wynagrodzenia rocznego. Należy przy tym zauważyć, że zaproponowane rozwiązanie będzie uwzględniało także prawo pracownika ojca korzystającego z urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego do wynagrodzenia rocznego, mimo nieprzepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym.

Pracownicy samorządowi

Ustawa z 10.5.2013 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw.

Etap legislacyjny: Ustawa przekazana do podpisu Prezydentowi.

Opis ustawy: Ustawa wprowadza zakaz obsadzania stanowiska sekretarza w drodze powierzenia obowiązków. Wprowadzono też przepis określający maksymalny termin, w jakim powinien zostać zorganizowany otwarty nabór na stanowisko sekretarza – nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarza trzeba będzie przeprowadzić w okresie 3 miesięcy od zwolnienia stanowiska.

Regulacje takie mają zapobiec praktyce polegającej na zatrudnianiu osoby pełniącej obowiązki sekretarza poza otwartym naborem (często niespełniającej wymogów stawianych sekretarzowi przez ustawę o pracownikach samorządowych). Doprecyzowano przepis dotyczący instytucji „awansu wewnętrznego” oraz wprowadzono przepis, który zobowiązuje do odwołania lub rozwiązania umowy z wymienionymi w nim pracownikami samorządowymi (m.in. wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą i wicestarostą, członkiem zarządu powiatu, marszałkiem i wicemarszałkiem województwa, członkiem zarządu województwa, skarbnikiem) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi

Ustawa z 10.5.2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Etap legislacyjny: Ustawa uchwalona przez Sejm i przekazana do Senatu.

Opis ustawy: Ustawa poszerza katalog podmiotów mogących zatrudniać dziennych opiekunów. Wprowadzono zapis umożliwiający zatrudnienie niani, za którą opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ze środków budżetu państwa, przez osoby prowadzące działalność rolniczą. Umożliwiono też podmiotom tworzącym żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniającym dziennego opiekuna przetwarzanie danych osobowych zbieranych na potrzeby rekrutacji oraz zapewnienia prawidłowej opieki w tych instytucjach.