Akty prawne uchwalone

Monitor Prawa Pracy | 8/2013
Joanna Torbe

Zmiany dla przedsiębiorców sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem | Ustalanie kapitału początkowego dla korzystających z urlopów wychowawczych | Podstawa wymiaru zasiłku dla przedsiębiorców

Zmiany dla przedsiębiorców sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem

Ustawa z 21.6.2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Etap legislacyjny: Ustawa uchwalona przez Sejm i przekazana do Senatu (druk sejmowy Nr 939).

Opis ustawy: Nowelizacja ustawy zawiera propozycję zmiany zasad w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym w okresie przerwy w aktywności zawodowej, w związku z wychowywaniem dziecka. Rozszerza ona kręg osób, za które budżet państwa będzie opłacał składki w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. W przypadku osób, które były ubezpieczone co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed okresem sprawowania opieki nad dzieckiem, budżet państwa będzie finansował składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe co do zasady stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (nieco inaczej będzie w przypadku osób nieposiadających stażu ubezpieczeniowego). Przepisy przewidują również, że przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4. roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej może być wykorzystane w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.

Ustalanie kapitału początkowego dla korzystających z urlopów wychowawczych

Ustawa z 21.6.2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Etap legislacyjny: Ustawa uchwalona przez Sejm i przekazana do Senatu (druk sejmowy Nr 636).

Opis ustawy: Ustawa wprowadza korzystniejsze zasady ustalania kapitału początkowego w przypadku kobiet, które przed 1.1.1999 r. korzystały z urlopu wychowawczego i w związku z tym przepracowały tylko część roku kalendarzowego. Zgodnie z nowymi przepisami jeżeli okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu jedynie przez część miesięcy tego roku, do obliczenia stosunku sumy kwot podstaw wymiaru składek i kwot doliczanych do podstawy wymiaru emerytury lub renty na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy o rentach i emeryturach z FUS w okresie tego roku, do przeciętnego wynagrodzenia przyjmuje się sumę kwot przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy odpowiednią do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu. Dotychczas w celu ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego trzeba było wskazać cały rok kalendarzowy, w którym dana osoba korzystała z urlopu wychowawczego, co powodowało, że wskaźnik wysokości wynagrodzenia za ten rok był obniżony.

Podstawa wymiaru zasiłku dla przedsiębiorców

Ustawa z 21.6.2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Etap legislacyjny: Ustawa uchwalona przez Sejm i przekazana do Senatu (druk sejmowy Nr 1186).

Opis ustawy: Ustawa dotyczy wykonania wyroku TK z 24.5.2012 r. (P 12/10) odnoszącego się do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.). Zgodnie z ustawą do ubezpieczonych niebędących pracownikami zastosowanie znajdą podobne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków, jak w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami. Przepisy przewidują, że w sytuacji gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, a okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się nie później niż
30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.