Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Wykroczenia przeciwko prawom pracownika / Violation of employee’s rights

Problem akcji protestacyjnych o zabarwieniu politycznym

Jarosław Witkowski

Poniższy artykuł stanowi próbę przedstawienia zagadnienia akcji protestacyjnych o zabarwieniu politycznym. Zaprezentowany zostanie rys historyczny tego zjawiska, jego komparatystyka oraz kryteria...

Wybrane aspekty prawne strajku ostrzegawczego

Maciej Chakowski

W praktyce prowadzenia sporów zbiorowych bardzo często można spotkać się z problemem właściwego stosowania przepisów o strajku ostrzegawczym. W szczególności liczne kontrowersje po stronie pracodawców...

O zabezpieczeniu wekslowym w prawie pracy – raz jeszcze

Michał Olszewski

W niniejszym opracowaniu przeprowadzono próbę przeanalizowania ewentualnych skutków wystawienia przez pracownika weksla własnego (w tym weksla in blanco) na zabezpieczenie roszczeń ze stosunku pracy...

Ochrona danych osobowych strajkujących

Janusz Żołyński

Strajk jest szczególnym okresem dla pracowników i dla pracodawcy. Zagadnieniu temu poświęcono wiele opracowań, zarówno stricte prawniczych, jak i ekonomicznych, a także z gałęzi nauk politologicznych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400