NAJNOWSZE

Prawo do urlopu tylko dla pracownic

Ewa Skibińska

Artykuły 14 i 28 dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7.2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie...

Glosa do wyroku SN z 15.1.2020 r., III PK 5/19

Grzegorz Wolak

Uwagi wstępne Glosowany wyrok SN z 15.1.2020 r.2 został wydany w sprawie z powództwa P.-M. T. Sp. z o.o. w L. przeciwko byłemu pracownikowi Janowi G. o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego...

Ustalenie wysokości dodatku wyrównawczego

Arkadiusz Sobczyk

Celem niniejszego opracowania jest analiza tzw. dodatku wyrównawczego, o którym mowa w ustawie z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 2400