NAJNOWSZE

Wybrane aspekty prawne strajku ostrzegawczego

Maciej Chakowski

W praktyce prowadzenia sporów zbiorowych bardzo często można spotkać się z problemem właściwego stosowania przepisów o strajku ostrzegawczym. W szczególności liczne kontrowersje po stronie pracodawców...

Odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji

Odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji może stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem. Wyrok SN 12.2.2013 r., II PK 165/12 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy...

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

1. Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia może wystąpić także po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli uzyskany przychód pozostaje z nim w związku. 2. Okresy, z...

Naruszenie zakazu konkurencji

1. Konkurentem na rynku jest każde przedsiębiorstwo, które realizuje ten sam przedmiot działalności lub przedmiot podobny. 2. Naruszenie zakazu konkurencji może dotyczyć również ubocznej...

Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną

Ewa Skibińska

1. Przepisy art. 2 ust. 2 i art. 10 ust. 1 dyrektywy 2000/781 ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy należy interpretować w ten sposób, że...

Tabela tez

Sprawy z zakresu prawa pracy OSNP Nr 7–8/2013

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490