NAJNOWSZE

Dyskryminacja ze względu na płeć w zakresie wynagrodzenia

Ewa Skibińska

Postanowienie art. 141 TWE (obecnie art. 157 TFUE) i przepisy dyrektywy 75/1171 należy interpretować w ten sposób, że: – pracownicy wykonują taką samą pracę lub pracę o równej wartości, jeżeli,...

O zabezpieczeniu wekslowym w prawie pracy – raz jeszcze

Michał Olszewski

W niniejszym opracowaniu przeprowadzono próbę przeanalizowania ewentualnych skutków wystawienia przez pracownika weksla własnego (w tym weksla in blanco) na zabezpieczenie roszczeń ze stosunku pracy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490