NAJNOWSZE

Wydanie świadectwa pracy

Wydanie świadectwa pracy nie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy. Wyrok SN z 29.11.2012 r., II PK 106/12 Przewodniczący Sędzia SN Romualda Spyt, Sędziowie...

Obowiązek ubezpieczenia społecznego komandytariusza

1. Osoba przystępująca w charakterze komandytariusza do prowadzącej już działalność spółki komandytowej podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym od dnia złożenia notarialnego oświadczenia o...

Zasada jednakowego wynagradzania pracowników

1. Zasada jednakowego wynagradzania pracowników (art. 183c KP) jest rozwinięciem ogólnego zakazu dyskryminacji. 2. Prace jednakowe to prace takie same pod względem rodzaju, kwalifikacji koniecznych...

Zaniedbania organów ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczony nie może ponosić ryzyka wynikającego z zaniedbań organów, na których zaniechanie nie miał wpływu. Wyrok SN z 13.12.2012 r., II UK 132/12 Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Myszka...

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 KP jako nadzwyczajny środek rozwiązania stosunku pracy powinno być stosowane przez pracodawcę wyjątkowo i z ostrożnością. Wyrok SN z 29.11.2012 r., II PK...

Pozbawienie strony możliwości działania

Nie można mówić o nieważności postępowania z powodu pozbawienia strony możliwości działania, jeżeli wskutek własnego zaniechania nie skorzystała ona z uprawnień procesowych, nie biorąc udziału w...

Przywrócenie pracownika do pracy

1. Orzeczenie o przywróceniu do pracy restytuuje stosunek pracy na przyszłość. 2. Pracodawca jest obowiązany dopuścić do pracy pracownika od momentu zgłoszenia przez niego gotowości do pracy. ...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490