Monitor Prawa Pracy / Artykuły | Articles / Równe traktowanie w zatrudnieniu / Equal treatment in employment

Postępowanie dowodowe w sprawie mobbingowej

Grzegorz Jędrejek

Postępowanie dowodowe w sprawie mobbingowej prowadzi się w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje ustalenie, czy mobbing był stosowany, natomiast w drugim bada się, czy doszło do wywołania rozstroju zdrowia...

Job sharing – praca dla dwojga

Aleksandra Piecko-Mazurek

Elastyczność zatrudnienia oznacza możliwość zmiany liczby zatrudnionych ze względu na jego determinanty (rentowność lub inny miernik wyniku finansowego, koszty pracy, wydajność, zmiany strukturalne,...

Mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Bogusław Cudowski

Zgodnie z art. 943 § 2 KP mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409