Naprawienie szkody niemajątkowej (krzywdy) oraz pojęcie „zasady równego traktowania w zatrudnieniu” w świetle art. 183d KP

Wyrok SN z 6.10.2021 r., I PSKP 21/21

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471