Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Orzecznictwo / Judicature

Brak badań lekarskich

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, brak okresowych badań lekarskich może być uznany za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym.

Porozumienie podstawą roszczeń pracowniczych

Sąd Najwyższy uznał, że porozumienie pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi określające przywileje przy zwolnieniach grupowych należy traktować jak prawo. Pracownicy mają więc możliwość...

Wynagrodzenie sędziów

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Narodowy Fundusz Zdrowia

TK orzekł, że podstawowe przepisy UbFZU, dotyczące organizacji i zasad działania NFZ, zasad zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych, organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, gospodarki finansowej oraz...

Brak zwolnienia z odpowiedzialności

Sąd Najwyższy orzekł, że zatrudnienie członka zarządu na podstawie umowy o pracę nie ogranicza jego odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce przez sprzeczną z prawem działalność, jeżeli wiąże się...

Decyduje moment akceptacji

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, do rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron dochodzi już wtedy, gdy oświadczenie pracownika dociera do pracodawcy, który je akceptuje, a nie z chwilą...

Umowa o pracę albo umowa zlecenie

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, nie można traktować umowy zlecenia pracownika z pracodawcą raz jako cywilnej, a innym razem, kiedy jest to korzystne ze względu na świadczenia pracownicze,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 2345