Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Orzecznictwo / Judicature

Praca podczas zwolnienia lekarskiego

Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy jakąkolwiek pracę zarobkową traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Jednak w szczególnych sytuacjach...

Charakter prawny pakietów socjalnych

Na skutek zmian ekonomiczno-społecznych związanych z transformacją ustrojową rozwinęła się praktyka zawierania porozumień zbiorowych służących ułożeniu stosunków między pracą a kapitałem. Poszczególne...

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Nie jest możliwe zaliczenie na poczet przysługującego pracownikowi wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych świadczeń pieniężnych wypłaconych z tytułu umowy zlecenia przez podmiot inny niż...

Zasada uprzywilejowania pracownika

Zgodnie z art. 3531 KC strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia...

Odszkodowanie uzupełniające

Pracownik, z którym pracodawca rozwiązał stosunek pracy za wypowiedzeniem, przywrócony następnie do pracy wyrokiem sądu pracy, może dochodzić uzupełniającego odszkodowania ponad przyznane mu...

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne pełni funkcję alimentacyjną – zapewnia środki utrzymania ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, jednak pod warunkiem że...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471