Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News / Legislacja / Legislation

Z prac Sejmu

Prawo do ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych przez policjantów i innych funkcjonariuszy. Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych...

Akty prawne uchwalone

Reforma emerytalna | Likwidacja podwójnego karania za niedopełnienie obowiązku opłacania składek | Nowe rozporządzenie określające dowody będące podstawą do otrzymania zasiłków | Nowe rozporządzenie...

Warto wiedzieć

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (projekt z 16.2.2012 r.)

Z prac Sejmu

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.  Projekt przewiduje przede wszystkim stopniowe podniesienie i zrównanie wieku...

Akty prawne uchwalone

Podwyższenie kary grzywny za niewywiązywanie się z obowiązków wobec komornika | Wynagrodzenie pracowników jednostek sfery budżetowej | Wzory formularzy podatkowych

Akty prawne uchwalone

Angaż cudzoziemców i promocja zatrudnienia | Zatrudnienie asystenta rodziny będzie nieobowiązkowe | Wypadki przy pracy

Z prac Sejmu

Zmiany w opłacaniu składek na FP - Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 2431