Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Szczególna ochrona działacza związkowego

Jak wynika z orzeczenia SN, ochrona szczególna działacza związkowego nie ma charakteru bezwzględnego. Z całokształtu okoliczności faktycznych, a w szczególności oceny przyczyn wypowiedzenia umowy i...

Odprawa rentowa lub emerytalna

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa...

Projekty zmian aktów prawnych

Pracownicze Plany Kapitałowe – znamy treść projektu ustawy | Inspektor ochrony danych osobowych, postępowanie kontrolne oraz odpowiedzialność cywilna za naruszenie przepisów o ochronie danych – jest...

Zmiany w prawie

Ograniczenie handlu w niedziele | Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych

Forma i postać

Grzegorz Orłowski

Jeśli nie zostanie wcześniej uchwalony nowy Kodeks pracy, od 1 stycznia przyszłego roku obecny kodeks zostanie wzbogacony o nowe pojęcia użyte w nowych kontekstach i przepisach. 

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika

W ocenie SN domaganie się przez pracodawcę odszkodowania, jeżeli pracownik bez uzasadnionej przyczyny rozwiązuje umowę o pracę, nie może być traktowane jako godzące w zasady współżycia społecznego.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490