Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Narodowy Fundusz Zdrowia

TK orzekł, że podstawowe przepisy UbFZU, dotyczące organizacji i zasad działania NFZ, zasad zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych, organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, gospodarki finansowej oraz...

Brak zwolnienia z odpowiedzialności

Sąd Najwyższy orzekł, że zatrudnienie członka zarządu na podstawie umowy o pracę nie ogranicza jego odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce przez sprzeczną z prawem działalność, jeżeli wiąże się...

Decyduje moment akceptacji

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, do rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron dochodzi już wtedy, gdy oświadczenie pracownika dociera do pracodawcy, który je akceptuje, a nie z chwilą...

Umowa o pracę albo umowa zlecenie

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, nie można traktować umowy zlecenia pracownika z pracodawcą raz jako cywilnej, a innym razem, kiedy jest to korzystne ze względu na świadczenia pracownicze,...

Przynajmniej minimalne odszkodowanie

Sąd Najwyższy uznał, że jeżeli nie została w umowie o zakazie konkurencji ustalona wysokość od­szko­dowania za powstrzymywanie się po ustaniu stosunku pracy od działalności konkurencyjnej, to...

Wpływ świąt na obliczanie wymiaru czasu pracy

Kwestia ta stała się przedmiotem uchwały Sądu Najwyższego z 14.11.2001 r. (III ZP 20/01, MoP Nr 3/2002, s. 101), podjętej w odpowiedzi na pytanie prawne wniesione zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490