Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Zakaz konkurencji – odszkodowanie

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, ochrona przewidziana dla wynagrodzenia pracowniczego nie obejmuje odszkodowania za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy....

Nadgodziny kierownika

Zdaniem Sądu Najwyższego, trudno sobie wyobrazić, aby kierownik, wypłacając sobie wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wbrew brzmieniu przepisów KP, czynił to nieumyślnie.

Prawo do odprawy

Sąd Najwyższy orzekł, że pracownikom PKP, którzy otrzymali jednorazową odprawę przysługującą im w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nie należą się...

Zwolnienie pracownika

Z orzeczenia Sądu Najwyższego wynika, że pracownik musi być poinformowany o przyczynie i trybie, w jakim jest zwalniany. Nie jest zatem wystarczające...

Odnawianie umów terminowych a art. 251 KP

Nowelą z 2.2.1996 r. do KP wprowadzono przepisy ograniczające liczbę kolejnych umów o pracę zawieranych na czas określony, z tym że na mocy ustawy z 26.7.2002 r. zostały one zawieszone do czasu...

Prawo do odszkodowania

Sąd Najwyższy uznał, iż do żądania świadczeń przysługujących w przypadku restrukturyzacji nie uprawnia pracownika rozwiązanie umowy o pracę na podstawie porozumienia stron.

Skuteczność wypowiedzenia

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, jeżeli zwolnienie nastąpiło na zasadach dotyczących kontraktów cywilnych, to późniejsze ustalenie pracowniczego charakteru owego zatrudnienia nie zmienia tego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480