Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Projekty aktów prawnych

Uszczuplenie katalogu podklas działalności, w których są wydawane zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca | Wprowadzenie mechanizmów kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy rybaków

Zmiany w prawie

Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę | Dodatek stażowy wyłączony z minimalnego wynagrodzenia | Kolejny etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych | Centra usług społecznych i ich rola w...

Godziny nadliczbowe w zadaniowym systemie czasu pracy

Każdy stan rzeczy, gdy forma lub sposób zatrudnienia wymusza niestandardową organizację lub szczególną formę zatrudnienia pracownika, w których niemożliwa lub utrudniona jest kontrola pracodawcy nad...

Delegowanie pracowników

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług pracownik delegowany to...

Projekty aktów prawnych

Zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców na prawach prokuratora | Szkolenie specjalizacyjne lekarzy a uprawnienia związane...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471