Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Obowiązek natychmiastowego zwolnienia

Zdaniem Sądu Najwyższego do obowiązków ministra finansów należało niezwłoczne odwołanie ze stanowiska naczelnika urzędu skarbowego, który nie otrzymał...

Roszczenia pracownicze

Zdaniem Sądu Najwyższego Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ma chronić wynagrodzenia w razie niewypłacalności pracodawcy, ale pokrywa tylko...

Brak układu zbiorowego pracy

Sąd Najwyższy stwierdził, że rozwiązanie układu zbiorowego pracy i brak nowego nie uchyla szczególnej ochrony pracowników, np. w wieku przedemerytalnym. Bez znaczenia jest również...

Odprawa emerytalno-rentowa

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa...

Gotowość do pracy

Sąd Najwyższy uznał, że przywróconym do pracy po niezgodnym z prawem zwolnieniu przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez zatrudnienia, chyba że...

Przedwstępna umowa o pracę

Przyszły pracownik i pracodawca mogą zawrzeć przedwstępną umowę o pracę, a w razie odmowy jej zawarcia każda ze stron ma prawo domagać się odszkodowania za szkody poniesione z tej przyczyny. Warunkiem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 2490