Monitor Prawa Pracy / Aktualności / News

Zmiany w prawie

Wszystkie niedziele niehandlowe | Zmiana procesu płacenia podatków PIT | Zmiana najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń

Regulamin programu dobrowolnych odejść

Pracodawca może wprowadzić program dobrowolnych odejść (PDO) zamiast uruchomienia procedury zwolnień grupowych. Nie narusza w ten sposób prawa ani nie zmierza do jego obejścia. 

Projekty aktów prawnych

Uszczuplenie katalogu podklas działalności, w których są wydawane zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca | Wprowadzenie mechanizmów kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy rybaków

Zmiany w prawie

Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę | Dodatek stażowy wyłączony z minimalnego wynagrodzenia | Kolejny etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych | Centra usług społecznych i ich rola w...

Godziny nadliczbowe w zadaniowym systemie czasu pracy

Każdy stan rzeczy, gdy forma lub sposób zatrudnienia wymusza niestandardową organizację lub szczególną formę zatrudnienia pracownika, w których niemożliwa lub utrudniona jest kontrola pracodawcy nad...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 2450