Znaczenie ma data powzięcia informacji o naruszeniu

A A A

W ocenie SN pracodawca nie jest związany terminem na dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę. Przyczyna wypowiedzenia może jednak stać się nieaktualna z uwagi na upływ czasu. Oceny aktualności przyczyny wypowiedzenia należy dokonywać, biorąc pod uwagę czas, jaki upłynął od samego naruszenia, jak również – w drodze analogii do art. 52 KP – upływ czasu od momentu, w którym pracodawca dowiedział się o naruszeniu pracownika.

W kontekście komentowanego orzeczenia należy przede wszystkim podkreślić, że pracodawca nie jest związany terminem na dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę. Sąd Najwyższy wyraźnie zwrócił na to uwagę.

Dotychczas w orzecznictwie przyjmowano, że wypowiedzenie może być uznane za nieuzasadnione, jeżeli wskazana przez pracodawcę przyczyna stała się nieaktualna na skutek upływu czasu (por. wyroki SN z 23.11.2010 r., I PK 105/10, MoPr Nr 4/2011, s. 201 oraz z 25.1.2001 r., I PKN 216/00, OSNAPiUS Nr 20/2002, poz. 483). Nie ma tutaj jednolitej cezury czasowej czy konkretnego terminu, po upływie którego przyczyna przestaje być aktualna. Jedna przyczyna będzie aktualna przez pięć dni, inna przez 10 lat. Wszystko zależy od charakteru okoliczności składających się na tę przyczynę.

Komentowane orzeczenie nie zaprzecza powyższej tezie. Sąd Najwyższy zwraca w nim jednak uwagę, że sam fakt upływu dłuższego czasu od wystąpienia zdarzeń będących przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, nie przesądza jeszcze o nieaktualności tej przyczyny. W tym kontekście istotne jest w szczególności ustalenie daty, w której pracodawca dowiedział się o okolicznościach uzasadniających wypowiedzenie. Niejednokrotnie jest bowiem tak, że pracodawca otrzymuje informacje o naruszeniach w znacznym odstępie czasu od zaistnienia konkretnych zdarzeń będących podstawą wypowiedzenia. Nie można mu w takim przypadku odmówić prawa wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, nawet jeżeli zdarzenia będące podstawą tego wypowiedzenia są odległe w czasie. W przeciwnym razie, nie mając wiedzy o naruszeniach bezpośrednio po ich wystąpieniu, pracodawca nie miałby możliwości wyciągnięcia konsekwencji wobec pracownika dopuszczającego się tych naruszeń. Oceniając aktualność przyczyny, należy zatem brać pod uwagę upływ czasu od momentu, w którym pracodawca dowiedział się o naruszeniu pracownika, a nie tylko czas, jaki upłynął od samego naruszenia.

Wyrok SN z 18.10.2016 r., I PK 236/15

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Znaczenie ma data powzięcia informacji o naruszeniu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny