Zmiany w przepisach

A A A

Nowe zasady wykonywania przewozów we Francji

W dniu 7.4.2016 r. został wydany dekret wykonawczy Nr 2016-418 do tzw. ustawy Macrona określający zasady delegowania pracowników w transporcie drogowym na terytorium Francji. Dekret wprowadza nowe obowiązki dla zagranicznych firm transportowych oraz francuskich zleceniodawców.

Zgodnie z tymi przepisami polski przewoźnik będzie m.in. zobowiązany wystawić każdemu oddelegowanemu kierowcy zaświadczenie o oddelegowaniu oraz powołać przedstawiciela na terenie Francji uprawnionego do kontaktu z francuskimi organami kontroli. Przedstawiciel będzie również przechowywać dokumentację związaną z oddelegowaniem pracownika i okazywać ją na każde wezwanie organów kontroli. Także kierowca będzie zobowiązany przechowywać część tej dokumentacji w kabinie pojazdu. Co istotne, oddelegowany kierowca nie będzie mógł zarabiać mniej niż jego francuski kolega. W tym zakresie polscy przewoźnicy będą zobowiązani stosować stawki wynagrodzenia wynikające z branżowego układu zbiorowego pracy dla kierowców. Obecnie stawka godzinowa francuskiego kierowcy wynosi co najmniej 9,68 euro, a jej ostateczna wysokość zależy od wysługi lat. Przewoźnicy będą musieli także przestrzegać francuskich przepisów prawa w zakresie m.in. wymiaru czasu pracy czy urlopu.

Odpowiedzialność za przestrzeganie powyższych przepisów ponosić będą osoby zarządzające przedsiębiorstwem (co do zasady – członkowie zarządu). Za nieprzestrzeganie przepisów grożą wysokie kary, które łącznie nie mogą jednak przekroczyć 500 000 euro. Niezależnie od powyższego kary administracyjne mogą być również nakładane na same spółki.

Dekret wchodzi w życie 1.7.2016 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zawiesiło prace nad projektem nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców oraz o transporcie drogowym. Projekt miał uregulować kwestie związane z wypłacaniem ryczałtów dla kierowców śpiących w kabinach ciężarówek. Zdaniem resortu właściwsze będzie wypracowanie kompromisu w ramach Rady Dialogu Społecznego, a także, jeśli będzie to możliwe, uzgodnienie zasad wynagradzania kierowców w ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy.

Nielegalne dowody jako dowód przeciwko pracodawcy

Od 15.4.2016 r. procedura karna będzie przebiegała według nowych zasad. Tego dnia wchodzą w życie zmiany wprowadzone ustawą z 11.3.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. W świetle nowych przepisów rozmowa z pracownikiem, klientem czy członkiem zarządu, utrwalona nielegalnie przez podwładnego, będzie mogła stanowić dowód przeciwko pracodawcy w postępowaniu przed sądem.

Dotychczasowa reforma procedury karnej zakazywała wykorzystania dowodów zdobytych na potrzeby postępowania karnego w sposób sprzeczny z prawem. Ten zakaz stanowił istotne ograniczenie w postępowaniu dowodowym. Po wejściu w życie zmian dowodu nie będzie można wykorzystać jedynie w sytuacji, gdy uzyskano go w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych lub w wyniku: zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności.

Pracownicy będą mogli przedkładać dowody, które dotychczas nie zostałyby przyjęte. W postępowaniu przeciwko pracodawcy w grę mogą wchodzić przede wszystkim nielegalne nagrania dźwiękowe lub audiowizualne czy informacje uzyskane w drodze dostępu do korespondencji przez nieuprawnionego pracownika (w tym także e-mailowej).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w przepisach
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny