Zmiany w przepisach

A A A

Przyznawanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.1.2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz.U. poz. 167) weszło w życie 1.2.2015 r. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 17 ustawy z 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. poz. 1291 ze zm.).

Rozporządzenie określa wzory: wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP); umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z FGŚP; wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z FGŚP; zapotrzebowania na środki FGŚP na wypłatę świadczeń, składanego przez marszałka województwa dysponentowi Funduszu oraz wzór zapotrzebowania na środki FGŚP przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy oraz termin jego przekazania dysponentowi Funduszu.

Ponadto rozporządzenie określa, że przedsiębiorca nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania środków FGŚP na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków na opłacenie składek, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, zwraca na rachunek FGŚP, z którego otrzymał środki, różnicę między kwotą środków otrzymanych na wypłatę świadczeń i na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne a kwotą środków wydatkowanych na te cele oraz przekazuje marszałkowi województwa wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP, zawierający potwierdzenie, własnoręcznym podpisem, otrzymania świadczeń przez uprawnionych pracowników lub przekazuje poświadczone kopie potwierdzeń wypłaty świadczeń przekazem pocztowym bądź przelewem.

Rozporządzenie wskazuje także termin i sposób przekazywania ministrowi właściwemu do spraw pracy przez marszałka województwa informacji o wykorzystaniu środków na wypłatę ww. świadczeń, a także wzór tej informacji.

Minimalne wynagrodzenie cudzoziemca a zezwolenie na pobyt

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 10.12.2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1291) weszło w życie 23.1.2015 r.

Wysokość tego minimalnego wynagrodzenia to 5475,09 zł.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie zwolnione od podatku

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych weszła w życie 4.10.2014 r. Na mocy znowelizowanego art. 21 ust. 1 pkt 3 tej ustawy zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych są nie tylko odszkodowania lub zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, ale również odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 KP. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że ze zwolnienia nie korzystały i nie korzystają określone w prawie pracy odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, odszkodowania wynikające z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Badania wstępne nie zawsze konieczne

Przepisy ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, które przewidują możliwość zatrudnienia pracownika na podstawie aktualnego orzeczenia lekarskiego, wystawionego u poprzedniego pracodawcy, wejdą w życie 1.4.2015 r.

Warunkiem skorzystania z takiej możliwości będzie to, aby:

– warunki pracy na nowym stanowisku (w nowym zakładzie) odpowiadały tym na stanowisku, którego dotyczy orzeczenie lekarskie wystawione u poprzedniego pracodawcy, a ponadto

– pracownik podjął pracę na nowym stanowisku w ciągu 30 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia.

W takiej sytuacji nowy pracodawca nie będzie musiał kierować zatrudnionego na badania wstępne przed dopuszczeniem do pracy.

Z tej możliwości będzie można skorzystać, również w sytuacji gdy dotychczasowy pracodawca ponownie zatrudni pracownika na tym samym stanowisku lub na innym stanowisku, na którym warunki pracy odpowiadają tym, w jakich ta osoba wykonywała pracę na poprzednim stanowisku, w ciągu 30 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w przepisach
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny