Zmiany w przepisach

A A A

Promocja zatrudnienia

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Głównymi założeniami nowelizacji są lepsze dostosowanie ofert urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych oraz ściślejsza współpraca urzędów z pracodawcami, gminami i agencjami zatrudnienia. Nowelizacja przewiduje m.in. premiowanie pracowników urzędów pracy w zależności od efektów ich działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Urzędy pracy będą ustalać profile pomocy, dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnego bezrobotnego. Nowelizacja zmienia także zasady ustalania wysokości środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Będą one uzależnione od efektywności działań aktywizacyjnych w poszczególnych województwach. Ponadto wprowadza rozwiązania mające przyczynić się do tworzenia miejsc pracy i ponownego zatrudnienia osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, młodych pracowników oraz bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Umowa na czas określony maksymalnie przez 2 lata

Do Sejmu trafił projekt zmian w Kodeksie pracy, zgodnie z którym na umowie na czas określony można będzie u jednego pracodawcy przepracować maksymalnie 24 miesiące. Później umowa staje się z mocy prawa umową na czas nieokreślony. Obecne przepisy zakładają, że dopiero trzecia umowa zawarta z tym samym pracodawcą musi być umową na czas nieokreślony, jeśli pomiędzy wcześniejszymi umowami nie było przerwy dłuższej niż 1 miesiąc (okres ten został zakwestionowany przez Komisję Europejską jako zbyt krótki). Wcześniej na umowach na czas określony można pracować nawet przez kilka lat, pod warunkiem że będą to nie więcej niż dwie umowy. Projekt przewiduje ponadto zmianę okresu wypowiedzenia dla umów na czas określony – przy umowach dłuższych niż 18 miesięcy miałby on wynosić 1 miesiąc, a nie jak obecnie – 14 dni. Niewykluczone, że na potrzeby nowych rozwiązań wydłużony zostanie również czas trwania umowy na okres próbny. Dziś maksymalny czas trwania takiej umowy to 3 miesiące.

Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zakładający odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne od wszystkich umów zlecenia. Składka emerytalna i rentowa od tych umów będzie płacona od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia – jeśli ubezpieczony osiągnie taki przychód. Obecnie w sytuacji gdy dana osoba świadczy pracę na podstawie kilku umów zlecenia, pracodawca odprowadza składki jedynie od tej umowy, w przypadku której wynagrodzenie jest najniższe. W projekcie nowelizacji zaproponowano, by osoba wykonująca pracę na podstawie kilku umów zlecenia odprowadzała składki od wysokości minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 1680 zł. Składka emerytalna i rentowa byłaby pobierana od jednej umowy (której wartość jest równa lub przekracza pensję minimalną) albo od kilku umów (których łączna wartość jest równa lub przekracza wynagrodzenie minimalne).

Nowe zasady ubezpieczania członków rad nadzorczych

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przyjęty przez Radę Ministrów zakłada wprowadzenie zmian w zakresie ubezpieczania członków rad nadzorczych. Zgodnie z nowymi przepisami wszyscy członkowie rad nadzorczych pobierający z tego tytułu wynagrodzenie zostaną objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami rentowym i emerytalnym – bez względu na to, czy podlegają ubezpieczeniom z innych tytułów (np. od umowy zlecenia) bądź pobierają emerytury lub renty. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla takich osób stanowić będzie przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem będzie podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Obecnie członkowie rad nadzorczych podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale nie dotyczy ich obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Zmiany w zasadach wystawiania zwolnień lekarskich

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje nowelizację przepisów regulujących zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Projekt nowelizacji trafił do konsultacji międzyresortowych. Głównym założeniem nowelizacji jest zmiana formy i trybu wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

W obecnym stanie prawnym zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w szpitalu albo konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny wystawiane są na odpowiednim druku, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 27.7.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 229).

Zgodnie z projektem, dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby byłyby: zaświadczenia lekarskie wystawiane jako dokument elektroniczny; wydruki wystawionych zaświadczeń lekarskich oraz zaświadczenia lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego. Docelową formę zaświadczenia lekarskiego stanowiłby dokument elektroniczny. Wystawiający zwolnienie lekarz, na podstawie uzyskanych od ubezpieczonego w trakcie wizyty danych, miałby na swoim profilu informacyjnym dostęp do danych ubezpieczonego, jego płatników składek, członków rodziny. Używany przez wystawiających zaświadczenie lekarskie profil informacyjny będzie tworzony bezpłatnie za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez ZUS. Wystawione w powyższy sposób zaświadczenie lekarskie (po poprawnym wypełnieniu i podpisaniu) byłoby przekazywane automatycznie na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Doręczenie zaświadczenia płatnikowi następowałoby natomiast przez skrzynkę podawczą ZUS za pośrednictwem profilu informacyjnego płatnika. W przypadku gdyby płatnik nie miał profilu informacyjnego, wydruk zaświadczenia byłby dostarczany przez ubezpieczonego. Termin wejścia w życie znowelizowanej ustawy został przewidziany wstępnie na początek 2015 r.

r.pr. Sławomir Paruch, partner
w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy

Robert Stępień, aplikant radcowski,
prawnik w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w przepisach
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny