Zmiany w przepisach

A A A

Nowa ustawa o cudzoziemcach

Nowa ustawa o cudzoziemcach porządkuje problematykę legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz nadaje przepisom większą przejrzystość. Przepisy ustawy wprowadzają nowe rozwiązania dotyczące m.in.: zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca, zasad składania wniosków o wizę i zezwolenie na pobyt czasowy oraz zasad udzielania zezwoleń na pobyt czasowy dla cudzoziemców, studiujących na polskich uczelniach. W efekcie wprowadzonych zmian modyfikacjom ulegną nazwy dotychczasowych zezwoleń pobytowych – obecne „zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony” nazwano „zezwoleniem na pobyt czasowy”, a nazwę „zezwolenie na osiedlenie się” zastąpiono nazwą „zezwolenie na pobyt stały”.

Istotną zmianą jest wydłużenie z 2 do 3 lat maksymalnego okresu, na który cudzoziemcom będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia cudzoziemiec będzie mógł wystąpić w dowolnym momencie nie później jednak niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Polski (obecnie musi to zrobić co najmniej 45 dni przed końcem okresu, w którym może legalnie przebywać w Polsce). Ustawa wprowadza także nowe regulacje dotyczące cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach. Cudzoziemcy podejmujący studia będą mogli otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku i 3 miesięcy (czyli 15 miesięcy) bądź na okres trwania roku akademickiego oraz dodatkowo 3 miesięcy (jeśli rok akademicki jest krótszy niż rok kalendarzowy). Studenci kontynuujący naukę będą zaś otrzymywać zezwolenia na 3 lata (a nie jak obecnie na 1 rok). Zezwolenie na pobyt czasowy, na okres 1 roku, będą mogli uzyskać również cudzoziemcy będący absolwentami polskich uczelni, którzy poszukują pracy w Polsce.

Istotną zmianą jest wprowadzenie nowego typu zezwolenia, którego uzyskanie nie tylko legalizuje pobyt cudzoziemca, ale także uprawnia go do podjęcia pracy w Polsce. O zezwolenie na pobyt czasowy i pracę będzie w ramach jednej procedury występował sam cudzoziemiec. Jest to daleko idąca zmiana w stosunku do obecnej sytuacji, kiedy to pracodawca, który chce zatrudnić w Polsce cudzoziemca, musi ubiegać się dla niego o zezwolenie na pracę.

Obok najważniejszych zmian wymienionych powyżej ustawa wprowadza również inne nowe typy zezwoleń (np. zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej) oraz wprowadza zmiany do wielu innych ustaw. Modyfikacjom ulegają m.in. postanowienia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w zakresie przepisów dotyczących udzielania zezwoleń na pracę) oraz ustawy o Straży Granicznej (w zakresie obowiązków związanych ze zwalczaniem nielegalnej imigracji).

Nowa ustawa o cudzoziemcach weszła w życie 1.5.2014 r.

Zmiany w zezwoleniach na pracę cudzoziemców

Wejście w życie nowej ustawy o cudzoziemcach spowodowało konieczność zmiany niektórych przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, regulujących w szczególności zasady udzielania zezwoleń na pracę cudzoziemcom. Zmiany mają na celu ujednolicenie terminologii, którą posługują się obie ustawy. Ponadto ustawodawca rozstrzygnął, że zezwolenie na pracę uzyskane przez cudzoziemca na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia wygasa z mocy prawa z dniem, w którym udzielono mu określonego w ustawie o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia weszły w życie 1.5.2014 r.

Straż graniczna będzie przeciwdziałać nielegalnej migracji

Zmieniona ustawa o cudzoziemcach wprowadza zmiany w ustawie o Straży Granicznej. Do jej podstawowych obowiązków dodane zostało zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji. W tym celu straż ma m.in. współdziałać z organami i podmiotami właściwymi w sprawach udzielania cudzoziemcom zezwoleń na wjazd na terytorium Polski lub pobyt na tym terytorium. W celu umożliwienia organom straży realizacji nowych obowiązków wojewodowie będą zobligowani do przekazywania Straży Granicznej informacji o uchyleniu wydanych zezwoleń na pracę oraz odmowie udzielenia bądź cofnięciu zezwolenia na pobyt.

Zmiany w ustawie o Straży Granicznej weszły w życie 1.5.2014 r.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w przepisach
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny