Zmiany w przepisach

A A A

Zmiany w czasie pracy osób niepełnosprawnych

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo – bez konieczności spełniania przez wymienione powyżej osoby żadnych dodatkowych warunków, w tym w szczególności bez konieczności przedstawiania zaświadczenia lekarskiego. Zmiana została uchwalona w wykonaniu wyroku TK. W przedmiotowej sprawie Trybunał badał zgodność z Konstytucją art. 15 ust. 2 ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z tym przepisem, w jego pierwotnym brzmieniu, skrócone normy czasu pracy (7 godzin na dobę
i 35 godzin tygodniowo) mogły być stosowane do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności tylko wówczas, gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wydał w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Trybunał uznał, że przepis ten, w zakresie, w jakim stosowanie skróconej normy czasu pracy do osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jest uzależnione od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o potrzebie stosowania takiej normy czasu pracy, jest niezgodny z Konstytucją. Przepis został zmieniony w taki sposób, że czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Zmiana weszła w życie 10.7.2014 r. W istocie oznacza to powrót do stanu prawnego sprzed 1.1.2012 r.

Nowe maksymalne wartości stężeń i natężeń czynników szkodliwych

Dnia 24.9.2014 r. wejdą w życie nowe przepisy określające graniczne wartości stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Nowy akt wykonawczy przygotowano, aby dokonać aktualizacji wartości dla poszczególnych czynników negatywnie oddziałujących na pracowników w miejscu pracy. Zweryfikowano także nazewnictwo w obrębie nazw substancji chemicznych klasyfikowanych zgodnie z międzynarodowym wykazem CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number), pozwalającym jednoznacznie zidentyfikować daną substancję chemiczną.

Nowe przepisy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Dnia 26.7.2014 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z 13.7.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 272 ze zm.), obejmujące w szczególności rozszerzenie katalogu postanowień wydawanych przez sąd upadłościowy, powodujących niewypłacalność pracodawcy. Zgodnie z nowymi przepisami niewypłacalność pracodawcy zachodzi także wówczas, gdy sąd upadłościowy, na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, wyda postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego. Zaspokojenie roszczeń pracowniczych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie zatem możliwe również w takim przypadku. Dotychczasowe przepisy nie przewidywały możliwości wypłaty świadczeń dla pracowników upadłego podmiotu w razie wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w przepisach
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny