ZMIANY W PRAWIE

A A A

Nowe uprawnienia ZUS

Od 5.10.2021 r. ZUS zyskał nowe uprawnienia w zakresie kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich. Zakład będzie doręczał zawiadomienia o terminie badania przez lekarza orzecznika ZUS albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych, na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, a także przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, jak również za pomocą operatora pocztowego, pracowników ZUS lub innych upoważnionych osób oraz przez pracodawcę. W przypadku zastosowania doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych zawiadomienie przekazuje się na piśmie w postaci elektronicznej.

Kasy zapomogowo-pożyczkowe

Dnia 11.10.2021 r. weszła w życie ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych, która kompleksowo reguluje zasady organizowania i funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych (KZP). Osoby wykonujące pracę zarobkową u danego pracodawcy, tj. przede wszystkim pracownicy, a także m.in. zleceniobiorcy, mogą utworzyć KZP, jeżeli gotowość przynależności do niej zadeklaruje co najmniej 10 z tych osób. Przejście na emeryturę lub rentę nie pozbawia osoby prawa członkostwa w KZP. Kasa zapomogowo-pożyczkowa ma wspierać pracowników poprzez udzielanie pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych oraz zapomóg w razie trudnej sytuacji losowej członków kasy.

Nowe wzory deklaracji do PFRON

Dnia 11.11.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 29.9.2021 r. (Dz.U. poz. 1939). Akt ten określa nowe wzory miesięcznych deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Deklaracje za okresy sprawo­zdawcze do stycznia 2021 r. włącznie, a także deklaracje roczne za okresy sprawozdawcze do 2020 r. włącznie, składa się według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach. Przez okres czterech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do 11.3.2022 r., część deklaracji za okres sprawozdawczy, począwszy od lutego 2021 r., może być nadal składana według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach.

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Dnia 1.12.2021 r. weszły w życie zmiany w przepisach KP wynikające z art. 1 ustawy z 24.6.2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz.U. poz. 1162). W związku z tymi zmianami pracodawca, który nie potwierdza na piśmie umowy o pracę zawartej z pracownikiem, który jest dłużnikiem alimentacyjnym, przed dopuszczeniem go do pracy, lub wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej z tym pracownikiem umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, podlega karze grzywny od 1500 do 45 000 zł.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny