Zmiany w prawie

A A A


Świadczenie pracy zdalnej podczas kwarantanny i izolacji

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, mogą za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Za okres nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych przysługuje wynagrodzenie albo świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Tarcza antykryzysowa 6.0.

Od 16.12.2020 r. obowiązuje tzw. tarcza antykryzysowa 6.0. Dotyczy tych branż, które najbardziej ucierpiały podczas epidemii, tj. gastronomii, kultury, działalności rozrywkowej, sportowej, sprzedaży detalicznej (targowisk, bazarów), turystyki, rekreacji, edukacji, transportu. W ramach świadczeń z tarczy 6.0 przewidziano m.in.: dofinansowania z FGŚP do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w branżach objętych pomocą w wysokości 2000 zł, zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r.; dotację od starosty w wys. do 5000 zł. Przewidziano także przedłużenie terminu na wykonanie okresowych badań lekarskich do 180 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (dotychczasowe przepisy przewidywały 60 dni).

Tarcza finansowa PFR 2.0.

Od 15.1.2021 r. mikro- oraz mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski o przyznanie subwencji finansowej w ramach tarczy finansowej PFR 2.0. Program kierowany jest do przedsiębiorców z branż, które najbardziej ucierpiały podczas pandemii (m.in. turystyki, hotelarstwa, gastronomii, kultury, sportu, rozrywki, rekreacji, branży wystawienniczej). Subwencja finansowa może zostać umorzona nawet w całości przy spełnieniu odpowiednich warunków.

Kary za zatrudnianie alimenciarzy „na czarno”

Od 1.12.2020 r. Kodeks pracy zawiera nowe kary za zatrudnianie alimenciarzy bez dochowania formy pisemnej lub wypłatę wynagrodzenia w wysokości wyższej niż wskazana w umowie. Jeżeli umowa o pracę została zawarta z niedochowaniem formy pisemnej z osobą, wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż trzy miesiące – pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł. Dodatkowo karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł podlega ten, kto wbrew obowiązkowi wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą, wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż trzy miesiące.

Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS

Od 1.1.2021 r. płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Zgłoszenie musi nastąpić najpóźniej w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia tej umowy. Zmiana została wprowadzona na mocy ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Płaca minimalna

Od 1.1.2021 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 zł brutto miesięcznie. Minimalna kwota wynagrodzenia brutto za godzinę pracy wynosi 18,30 zł.

Wzrost limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W 2021 r. wraz ze wzrostem kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia do 5259 zł, wzrośnie również kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do 157 770 zł. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może bowiem przekroczyć w danym roku kalendarzowym 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok kalendarzowy.

Zmiany w zasadach delegowania pracowników do i z Wielkiej Brytanii

Brytyjscy pracownicy delegowani do Polski przed zakończeniem okresu przejściowego i kontynuujący pobyt w Polsce po 31.12.2020 r. będą uprawnieni do złożenia wniosku o nowe zezwolenie pobytowe, wydawane jednorazowo na okres pięciu lat. Wniosek o zezwolenie będzie mógł zostać złożony do 31.12.2021 r. Osoby te będą uprawnione do pracy w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Od 1.1.2020 r. pracodawcy brytyjscy delegujący pracowników do Polski będą musieli postępować według przepisów obowiązujących pracodawców spoza UE.


dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski

adw. Natalia Basista, adwokat, prawnik w kancelarii Raczkowski
Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w prawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny