Zmiany w prawie

A A A

Niekaralność w sektorze finansowym

Od 27.6.2018 r. obowiązuje regulacja pozwalająca na pozyskiwanie informacji o niekaralności w sektorze finansowym.

Badaniu niekaralności podlegają osoby już zatrudnione, jak również te ubiegające się o zatrudnienie w podmiotach z sektora finansowego. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to umowa o pracę, umowa o dzieło, zlecenia, umowa o świadczenie usług czy inna o podobnym charakterze.

Badanie jest limitowane, możliwe tylko na określonych stanowiskach oraz w zakresie konkretnych przestępstw, m.in. przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, ochronie informacji, jak również obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Należy pamiętać, że przepisy nie zawierają szczegółowego katalogu stanowisk, dla których takie badanie jest możliwe, lecz odwołują się do ich ogólnego opisania. Są to stanowiska związane z zarządzaniem mieniem, dostępem do informacji prawnie chronionych, podejmowaniem decyzji obarczonych wysokim ryzykiem utraty mienia lub wyrządzenia innej znacznej szkody podmiotowi sektora finansowego czy też osobom trzecim.

Za niezłożenie oświadczenia bądź informacji z KRK lub udzielenie informacji potwierdzających skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo stosunek pracy lub cywilnoprawny z osobą zatrudnioną może zostać rozwiązany. W przypadku kandydata na dane stanowisko powyższe będzie mogło przesądzić o jego niezatrudnieniu.

Zmiany do ustawy o związkach zawodowych

Dnia 6.7.2018 r. ustawę o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw przekazano do podpisu Prezydenta RP.

Proponowane zmiany dają przede wszystkim prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osobom wykonującym pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy. Ustawa wprowadza bowiem definicję osoby wykonującej pracę zawodową. Należy przez nią rozumieć pracownika lub osobę świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz która ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy.

Nowa regulacja daje też prawo do wstępowania do związków zawodowych wolontariuszom, stażystom i innym osobom, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia, w przypadkach i na warunkach określonych statutami związków.

Zmiany przyznają osobom wykonującym pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy również wiele innych uprawnień wynikających z członkostwa w związku zawodowym, które dotychczas były zastrzeżone wyłącznie dla pracowników (np. przyznanie prawa do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia czy objęcie takich osób szczególną ochroną zatrudnienia).

Od momentu wejścia zmian w życie, uprawnienia zakładowej organizacji związkowej będą przysługiwały organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących: pracownikami u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji lub innymi niż pracownicy osobami wykonującymi pracę zarobkową, które świadczą pracę przez co najmniej sześć miesięcy na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej organizacji.

Nowe przepisy doprecyzowują też kwestie przekazywania organizacji związkowej informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 28 ustawy o związkach zawodowych, pracodawca będzie obowiązany udzielić na wniosek zakładowej organizacji związkowej informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania, działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy związanych z zatrudnieniem oraz przewidywanych w tym zakresie zmian, stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. Pracodawca ma udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Co do zasady, nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1.1.2019 r., z jednym wyjątkiem. Po 12 miesiącach od momentu ogłoszenia zmian przy ustalaniu liczby osób wykonujących pracę zarobkową zrzeszonych w reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej będzie uwzględniało się wyłącznie osoby wykonujące pracę zarobkową należące do tej organizacji przez okres co najmniej sześciu miesięcy przed przystąpieniem do rokowań lub uzgodnień.


r.pr. Grzegorz Ruszczyk, partner w kancelarii Raczkowski Paruch

apl. adw. Marta Zalewska, prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

apl. radc. Karolina Terech, prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w prawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny