Zmiany w prawie

A A A

Przeliczenie obniżonych zasiłków wynikających ze zmniejszenia wymiaru czasu pracy

Ustawa z 7.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 wprowadza od 9.10.2020 r. nowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zmiana dotyczy osób, którym na podstawie ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych obniżono wymiar czasu pracy albo wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umowy o pracę. Jeżeli zmiana ta nastąpiła w okresie wcześniej pobieranego zasiłku, za podstawę wymiaru świadczeń należy przyjąć podstawę wymiaru zasiłku sprzed obniżenia wymiaru czasu pracy. Konieczne jest również, by przerwa między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku, jeśli wystąpiła, była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe.


Przedłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników na podstawie tarczy antykryzysowej

Z dniem 24.9.2020 r., na mocy ustawy z 17.9.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, został wydłużony termin składania wniosków o przyznanie świadczeń na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15g) lub nieobjętych przestojem ani obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg). Wnioski można składać do 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.


Dodatkowe zwolnienie z opłacania składek ZUS

Od 15.10.2020 r. obowiązują przepisy przyznające dodatkowe zwolnienie z opłacania składek ZUS przedsiębiorcom z branży turystycznej i rozrywkowej. Znajdują się one w ustawie z 17.9.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Płatnicy składek mogą otrzymać kolejne zwolnienie ze składek ZUS za okres od lipca do września. Warunkiem jest bycie zgłoszonym jako płatnik składek do 30.6.2020 r. i złożenie w terminie deklaracji ZUS. Dodatkowo przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie, musi być niższy co najmniej o 75% od przychodu za ten sam miesiąc w 2019 r.


Świadczenie postojowe dla agentów turystycznych, pilotów i przewodników

Od 15.10.2020 r. weszły w życie również przepisy ustawy z 17.9.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, które przyznają agentom turystycznym, pilotom wycieczek i przewodnikom turystycznym prawo do świadczenia postojowego. Mogą je otrzymać, jeżeli zawiesili prowadzenie działalności po 31.8.2019 r., działalność ta ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż dziewięć miesięcy.


Dodatkowe świadczenie postojowe

Od 15.10.2020 r. jednoosobowy przedsiębiorca z branży transportowej i rozrywkowej, który skorzystał już z postojowego, może otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe. Warunkiem jest, by przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o postojowe był niższy co najmniej o 75% od przychodu w tym samym miesiącu w 2019 r. Dodatkowe świadczenie postojowe wprowadzają przepisy ustawy z 17.9.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska   - radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski

adw. Natalia Basista, prawnik  w kancelarii Raczkowski


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w prawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny