Zmiany w prawie

A A A

Wzrost zasiłków dla bezrobotnych od września 2020 r.

Od 1 września br. obowiązują zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wprowadzono je ustawą z 19.6.2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. poz. 1068).

Zgodnie z nowymi przepisami od 1.9.2020 r. wysokość zasiłku wynosi 1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, a także 942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Zmiana objęła także zasiłki, stypendia i dodatki aktywizacyjne, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyznane przed wejściem w życie ustawy o dodatku solidarnościowym, tj. przed 21.6.2020 r.

Ponadto w art. 16 pkt 2 ustawodawca przewidział, że osoby będące w dniu wejścia w życie ustawy o dodatku solidarnościowym w okresie nieprzysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 75 ust. 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nabywają po upływie tego okresu prawo do zasiłku w wysokości określonej w ustawie o dodatku solidarnościowym, tj. 1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, a także 942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.


Delegowanie pracowników na nowych zasadach

4.9.2020 r. weszła w życie ustawa z 24.7.2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1423). Nowelizacja ustawy spowodowana była potrzebą implementacji dyrektywy unijnej 2018/957 z 28.6.2018 r. Nowe regulacje nakładają na pracodawców wiele dodatkowych obowiązków i zmieniają sytuację samych pracowników (również pracowników tymczasowych).

Jak wynika z art. 1 ust. 3 ustawy, pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP zapewnia takiemu pracownikowi, do upływu okresu 12 miesięcy delegowania, warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników. Jest to tzw. delegowanie krótkoterminowe. Występujący dotychczas obowiązek zapewnienia pracownikowi delegowanemu na terytorium RP minimalnego wynagrodzenia za pracę został zastąpiony pojęciem „wynagrodzenia za pracę”. Oprócz dotychczasowych obowiązków pracodawca zobowiązany jest również do pokrycia kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium RP, do którego pracownik został delegowany, do innego miejsca pracy na terytorium RP lub poza terytorium RP.

Zgodnie zaś z art. 1 ust. 4 ustawy pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP, na okres przekraczający 12 miesięcy, zapewnia takiemu pracownikowi warunki zatrudnienia w pełnym zakresie, nie mniej korzystne niż wynikające z Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników, tak samo jak pracownikowi zatrudnionemu przez polskiego pracodawcę. Warunki zatrudnienia, o których mowa wyżej, nie obejmują zasad i trybu zawierania i rozwiązywania umów o pracę, zasad i trybu stosowania klauzul o zakazie konkurencji, a także pracowniczych programów emerytalnych oraz pracowniczych planów kapitałowych. Jest to tzw. delegowanie długoterminowe.

Okres 12 miesięcy może zostać przedłużony do 18 miesięcy poprzez złożenie umotywowanego powiadomienia do Inspekcji Pracy przed upływem początkowego okresu 12 miesięcy. Powiadomienie może zostać złożone w języku polskim lub angielskim w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej.

Nowe regulacje zwiększają również uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie uprawnień dotyczących monitorowania przestrzegania przepisów.


Przedłużone stosowanie pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19

Od 5 września br. obowiązuje przepis umożliwiający pracodawcom polecanie pracownikom wykonywania pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19 przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz trzech miesięcy po ich odwołaniu. To „przedłużenie” możliwości stosowania pracy zdalnej zostało wprowadzone ustawą z 24.7.2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1423).


Wzrost płacy minimalnej do wysokości 2800 zł

15.9.2020 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Zgodnie z projektowanymi przepisami od 1.1.2021 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosiła 2800 zł (obecnie to kwota 2600 zł) brutto, minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła zaś 18.30 zł (obecnie wynosi 17 zł) brutto.

dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska,  radca prawny, partner  w kancelarii Raczkowski

apl. adw. Dominik Adamczyk, prawnik w kancelarii Raczkowski


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w prawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny