Zmiany w prawie

A A A

Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Nowelizacja ustawy weszła w życie 4.9.2018 r. Od tego dnia obowiązuje m.in. nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z nowym brzmieniem definicji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, jeśli uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Do tej pory w celu uzyskania ochrony tajnych informacji biznesowych, konieczne było podjęcie „niezbędnych działań” Zmiana wprowadziła warunek, że działania te powinny być podejmowane „z należytą starannością”.

Zgodnie z nowelizacją obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa nie będzie już ustawowo ograniczony czasowo. Obecnie okres ten wynosił trzy lata, chyba że strony odmiennie postanowiły w umowie albo ustał stan tajemnicy.

Ustawa zmieniała także definicję „czynu nieuczciwej konkurencji”. Czynem nieuczciwej konkurencji jest każde działanie, które obejmuje ujawnianie, wykorzystywanie lub pozyskiwanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Ustawa wprowadza także przykłady takich działań, np. pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji lub plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści.

Ustawa wprowadza też wyjątki:

– pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, jeżeli nastąpiło w wyniku niezależnego odkrycia lub wytworzenia czy też obserwacji, badania, rozłożenia na części, testowania przedmiotu dostępnego publicznie lub posiadanego zgodnie z prawem;

– ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, wtedy gdy nastąpiło w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem, w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi lub w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia itp.

Zmiany nastąpiły również w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Nowością jest m.in. możliwość nałożenia przez sąd obowiązku zapłaty na rzecz powoda stosownego wynagrodzenia, w wysokości nie wyższej niż wynagrodzenie, które byłoby należne tytułem udzielenia zgody na korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa czy też obowiązku naprawienia szkody przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu tytułem udzielenia zgody na korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Czynniki szkodliwe w miejscu pracy

Od 21.8.2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12.6.2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Nowe rozporządzenie wprowadza dodatkowe substancje do wykazu maksymalnych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, jak również zmienia wartość niektórych substancji, które znajdowały się w tym wykazie już wcześniej.

Oznacza to, że więcej stanowisk pracy może podlegać ograniczeniom w zakresie czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach.

Zatrudnienie młodocianych

Od 1.9.2018 r. pracodawcy mogą zatrudniać młodocianych w wieku od 15 lat, a nie jak dotychczas od lat 16.

Zmiana została wprowadzona ustawą z 19.3.2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw i czekała na wejście w życie dziewięć lat. Obniżenie wieku zatrudnianych młodocianych wprowadzono w związku z obniżeniem wieku szkolnego i jako datę wejścia w życie zmian wskazano 1.9.2018 r., gdyż wtedy na rynku pracy znajdzie się pierwszy rocznik młodzieży, która rozpoczęła naukę w wieku sześciu lat.

Ustawa wprowadziła zmiany przede wszystkim do art. 190 KP i definicji młodocianego. Aktualnie młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w prawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny