Zmiany w prawie

A A A

Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę

Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.9.2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. wejdzie w 1.1.2020 r. Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę ustanowiono na poziomie 2600 zł, natomiast minimalną stawkę godzinową na poziomie 17 zł.

Dodatek stażowy wyłączony z minimalnego wynagrodzenia

Obliczając kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę od początku 2020 r., nie należy wliczać dodatku stażowego. Zmiana ta została wprowadzona mocą ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Część przepisów zawarta w owym akcie obowiązuje już od 1.9.2019 r. Dotyczą one sytuacji, w których wyłączenie dodatku stażowego przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika na potrzeby ustawy o wynagrodzeniu minimalnym miałoby rzutować na koszty wykonania zamówienia publicznego lub koszty realizacji umowy zawartej w innym trybie, gdy postępowanie o udzielenie zamówienia zostało wszczęte przed 1.9.2019 r. lub zawarcie umowy w innym trybie nastąpiło przed tym dniem. Wówczas przepisy przejściowe ustawy zmieniającej umożliwiają przeprowadzenie przez strony umowy negocjacji, które mają na celu zawarcie porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Kolejny etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych

Od 1.1.2020 r. ustawę z 4.10.2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) stosuje się do podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób. Liczba zatrudnionych powinna być określana według stanu na dzień 30.6.2019 r. Do 24.4.2020 r. podmioty zatrudniające są zobowiązane zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, natomiast do 11.5.2020 r. umowę o prowadzenie PPK.

Centra usług społecznych i ich rola w aktywizacji zawodowej bezrobotnych

Od 1.1.2020 r. w życie wchodzi ustawa z 19.7.2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Centra usług społecznych mają funkcjonować na poziomie gminnym i służyć połączeniu w ramach jednej jednostki wielu różnych usług społecznych, w tym między innymi usług z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej. Ich powstanie może być wynikiem przekształcenia ośrodków pomocy społecznej. Ustawa implikuje wiele zmian w przepisach powszechnie obowiązujących, m.in. w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W świetle nowych regulacji powiatowe urzędy pracy mogą inicjować działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, które są realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja we współpracy z centrami usług społecznych. Ponadto centra usług społecznych uprawnione są do realizowania również innych działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych. Przyznane im zostają także uprawnienia do występowania do powiatowego urzędu pracy z wnioskiem o skierowanie bezrobotnego do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia lub lokalnym programie pomocy społecznej.

Nowy kształt polityki wynagrodzeń w spółkach, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

30.11.2019 r. do ustawy z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wprowadzono nowy rozdział zatytułowany „Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach”. Przepisy owego rozdziału znajdują zastosowanie do spółek z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym.

Walne zgromadzenie spółki owego rodzaju przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Za informacje zawarte w polityce wynagrodzeń odpowiadają członkowie zarządu spółki. Znowelizowana ustawa zawiera katalog informacji, które powinny znaleźć się w polityce wynagrodzeń, m.in. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej, a także wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie zarządu i rady nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu polityki wynagrodzeń.

Wprowadzony został do niej także obowiązek sporządzenia corocznego sprawo­zdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń. Obowiązek ów ciąży na radzie nadzorczej spółki, a członkowie rady nadzorczej ponoszą odpowiedzialność za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach.

Poszerzenie uprawnień kierownika do decydowania o czasie służby strażaków

27.11.2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Kluczowa modyfikacja dotyczy istotnego rozszerzenia uprawnień kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie wyznaczania godzin rozpoczęcia i zakończenia służby. Co do zasady rozpoczęcie służby w codziennym rozkładzie czasu służby ustala się na godzinę 8.15, a jej zakończenie na godzinę 16.15. Na podstawie zmiany rozporządzenia kierownikowi przyznano natomiast uprawnienie do wprowadzenia na niektórych stanowiskach służbowych innych godzin rozpoczęcia i zakończenia służby, obejmujących nieprzerwanie osiem godzin na dobę między godzinami 7.00 a 21.00, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki lub charakterem wykonywanych zadań.
r.pr. Sandra Szybak-Bizacka, prawnik w biurze kancelarii Raczkowski Paruch w Katowicach

apl. radc. Barbara Antczak, prawnik w biurze kancelarii Raczkowski Paruch w Warszawie, doktorantka w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w prawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny