Zmiany w prawie

A A A

Termin na zasilenie rachunków bankowych zakładowych funduszy świadczeń socjalnych

31.10.2019 r. upłynął termin na przekazanie przez pracodawców na rachunek bankowy zakładowych funduszy świadczeń socjalnych wyrównania dokonanych odpisów z uwzględnieniem podwyższonej wysokości odpisów obowiązującej w 2019 r.

Podwyższenie wysokości odpisu nastąpiło mocą ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2019 r., ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny, która weszła w życie 23.10.2019 r.


Postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa pracy na nowych zasadach

Od 7.11.2019 r. Kodeks postępowania cywilnego obowiązuje w znowelizowanej formie. Zmiany objęły swoim zakresem m.in. postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Na szczególną uwagę zasługuje zmodyfikowany art. 461 § 1 KPC dotyczący właściwości sądów pracy, zgodnie z którym powództwo w sprawie z zakresu prawa pracy można wytoczyć bądź przed sąd ogólnie właściwy dla pozwanego, bądź przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana. Ustawodawca zrezygnował z posługiwania się w powyższym przepisie pojęciem zakładu pracy, natomiast pojęcie okręgu sądu zastąpił obszarem jego właściwości.

Szczególne kontrowersje w środowiskach prawniczych budzi zmiana dotycząca zakresu możliwości nałożenia przez sąd na wniosek pracownika obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy. Dotychczas sąd mógł nałożyć ów obowiązek, uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, natomiast obecnie jest to możliwe także w sytuacji przywrócenia pracownika do pracy.

Wobec czasu trwania postępowań sądowych z zakresu prawa pracy zmiana ta ma istotne znaczenie praktyczne.


Grzywny za niezawarcie umowy o zarządzanie PPK

25.10.2019 r. upłynął termin na zawarcie umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi dla podmiotów zatrudniających więcej niż 250 osób, natomiast 12.11.2019 r. termin na zawarcie umów o ich prowadzenie.

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.


Ratyfikacja Konwencji MOP Nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa

Ratyfikowano Konwencję Nr 188 dotyczącą pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętą przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie 14.6.2007 r.

Konwencja Nr 188 ma na celu zapewnienie rybakom godziwych warunków pracy w odniesieniu do minimalnych wymogów oraz warunków pracy na statku rybackim, zakwaterowania i wyżywienia, bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych.

Wejście w życie owego aktu jest uzależnione od daty zarejestrowania ratyfikacji przez Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy i nastąpi po upływie 12 miesięcy od owej daty.




     

    • r.pr. Sandra Szybak-Bizacka,  prawnik w biurze kancelarii Raczkowski Paruch w Katowicach
    • apl. radc. Barbara Antczak, prawnik w biurze kancelarii Raczkowski Paruch w Warszawie, doktorantka w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego

     


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w prawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny