Zmiany w prawie

A A A

Wzrasta wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Prezydent 3.10.2019 r. podpisał ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmiana ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ma na celu „odmrożenie” wysokości odpisu na ów fundusz. Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że podstawą naliczania odpisu na fundusz będzie, w okresie od:

– 1.1.2019 r. do 31.7.2019 r. – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., w wysokości 3278,14 zł;

– 1.8.2019 r. do 31.12.2019 r. – przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r., w wysokości 3389,90 zł.


Kwota należnego odpisu za cały 2019 rok będzie zatem proporcją powyższych dwóch składowych.

Ustawa została ogłoszona 8.10.2019 r. i weszła w życie 23.10.2019 r.


Zgoda na ratyfikację Konwencji MOP Nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa

16.10.2019 r. uchwalona została ustawa, w której wyrażono zgodę na ratyfikację przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną MOP w Genewie 14.6.2007 r. Celem Konwencji nr 188 jest zapewnienie rybakom godziwych warunków pracy w odniesieniu do minimalnych wymogów oraz warunków pracy na statku rybackim, zakwaterowania i wyżywienia, bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych.

Konwencja wejdzie w życie w stosunku do Polski po upływie 12 miesięcy od daty zarejestrowania ratyfikacji przez Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy.


Ustawa o pracy na statkach rybackich

W związku z procesem zmierzającym do ratyfikacji opisanej powyżej konwencji MOP nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, a także koniecznością transpozycji dyrektywy Rady (UE) 2017/159 z 19.12.2016 r. wdrażającej ową konwencję do europejskiego systemu prawnego, stworzono rządowy projekt ustawy o pracy na statkach rybackich.

Celem ustawy jest kompleksowe uregulowanie kwestii praw i obowiązków stron stosunku pracy na statkach rybackich o polskiej przynależności, pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy na tych statkach, wymagań dotyczących dokumentów związanych z pracą na statkach rybackich, warunków pracy i życia rybaków na statkach rybackich o polskiej przynależności oraz ochrony zdrowia i ochrony socjalnej rybaków. Wprowadzony zostaje także obowiązek posiadania przez statki rybackie o długości powyżej 24 m dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań konwencji w zakresie warunków życia i pracy rybaków.

Uchwaloną 11.9.2019 r. ustawę Prezydent podpisał 18.10.2019 r. W zasadniczej części wejdzie ona w życie 15.1.2019 r.


Modyfikacja statystycznej karty wypadku przy pracy

Od 17.10.2019 r. obowiązuje zmodyfikowany wzór statystycznej karty wypadku przy pracy. Został on wprowadzony mocą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 9.10.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.


Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę

18.9.2019 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Rady Ministrów z 10.9.2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę będzie od 1.1.2020 r. wynosiło 2600 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa 17 zł.


Brak pieczęci w dokumentacji chorób zawodowych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób skierowane zostało do ogłoszenia. Zmiana polega na usunięciu obowiązku używania w owej dokumentacji pieczęci, co stanowi konsekwencję przyjętego przez Radę Ministrów 28.6.2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. Wymóg stosowania pieczęci imiennych lub firmowych uznany został za zbędny formalizm.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Rozporządzenie Ministra Energii z 28.8.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

25.9.2019 r. ogłoszone zostało nowe rozporządzenie dotyczące BHP przy urządzeniach energetycznych. Wejdzie ono w życie po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia, uchylając aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28.3.2013 r. Wprowadzenie nowego rozporządzenia ma na celu ujednolicenie definicji pojęć używanych w energetyce, a także opracowanie podstawowych wytycznych w odniesieniu do organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
r.pr. Sandra Szybak-Bizacka,
prawnik w biurze kancelarii Raczkowski Paruch w Katowicach

apl. radc. Barbara Antczak,
prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch, doktorantka w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego

apl. radc. Kinga Polewka,
prawnik w biurze kancelarii Raczkowski Paruch w Katowicach


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w prawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny