Zmiany w prawie

A A A

Nowy wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP oraz statystycznej karty wypadku

Od 28.6.2019 r. w życie weszły zmiany do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27.7.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wydanego na podstawie art. 2375 KP. Modyfikacji uległa definicja jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Od 28 czerwca obowiązuje także nowy wzór Karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W nowym wzorze nie ma rubryki przeznaczonej na pieczęć pracodawcy. Analogiczna zmiana dotyczy wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy lub wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy (Z-KW) wydawanej na podstawie art. 237 § 3 KP.

Dotychczasowe wzory obu kart będą mogły być nadal stosowane, nie dłużej jednak niż do 31.12.2019 r. Dalsze stosowanie dotychczasowego wzoru karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nie będzie jednak wymagało opatrywania karty pieczęcią pracodawcy.


Pracownicze Plany Kapitałowe

Od 1.7.2019 r. do podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób zatrudnionych zastosowanie ma ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Skala zatrudnienia powinna być określona według stanu na 31.12.2018 r.

Od ogólnej reguły istnieje kilka wyjątków m.in. wyjątek dotyczący podmiotów zatrudniających będących jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych.


Wejście w życie zmiany dotyczącej zasad zatrudniania młodocianych pracowników uczących się zawodu

Dnia 12 lipca w życie weszła nowelizacja ustawy – Prawo oświatowe dotycząca młodocianych pracowników uczących się zawodu. Zgodnie z jej brzmieniem na rok szkolny 2019/2020 do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.


Coraz bliżej zmian w postępowaniu cywilnym

Na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona zmiany dotyczących postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Znaczna część z nich stanowi efekt wprowadzenia postępowania przygotowawczego w procesie cywilnym.

Z art. 471 KPC zniknie ograniczenie do dwóch tygodni terminu przewidzianego na wyznaczenie rozprawy. Z uzasadnienia projektu wynika, że zmiana ta jest powiązana z dążeniem do ujednolicenia przepisów dotyczących postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy z brzmieniem innych przepisów ustanawiających terminy do rozstrzygnięcia spraw, jak również z koniecznością uwzględnienia realiów obecnego nadmiernego obciążenia sądów powszechnych.

W art. 471 KPC pojawi się natomiast zobowiązanie przewodniczącego oraz sądu do podejmowania czynności, tak by termin posiedzenia, na którym sprawa ma zostać rozpoznana, przypadł nie później niż miesiąc od dnia zakończenia posiedzenia przygotowawczego, a jeżeli go nie przeprowadzono – nie później niż sześć miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi na pozew.

Modyfikacji ulegnie również przepis dotyczący właściwości sądów pracy (art. 461 § 1 KPC), w którym pojęcie zakładu pracy zastąpi pojęcie pracodawcy.

Poszerzony zostanie zakres możliwości nałożenia przez sąd obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy. Obecnie obejmuje on sytuacje, gdy wypowiedzenie umowy o pracę uznane zostaje za bezskuteczne, natomiast w nowym brzmieniu znajdzie zastosowanie również w sytuacji przywrócenia pracownika do pracy.


Zmiany w urlopach szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych

Dnia 15.7.2019 r. do podpisu Prezydenta przekazano ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Główna modyfikacja dotyczy podnoszenia przez pielęgniarkę lub położną kwalifikacji zawodowych w innych formach niż te określone w ustawie. W takiej sytuacji przysługiwać im będzie urlop szkoleniowy w wymiarze do sześciu dni roboczych rocznie, przyznawany na ich wniosek oraz za zgodą pracodawcy. Urlop płatny będzie według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Wymiar urlopu ustali pracodawca w zależności od czasu trwania poszczególnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
r.pr. Sandra Szybak-Bizacka,
prawnik w biurze kancelarii Raczkowski Paruch w Katowicach

apl. radc. Barbara Antczak,
prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch w Warszawie, doktorantka w katedrze
prawa pracy Uniwersytetu ŁódzkiegoOcena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w prawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny