Zmiany w prawie

A A A

Koniec profilowania pomocy dla bezrobotnych

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uchylająca przepisy o tzw. profilowaniu pomocy dla bezrobotnych weszła w życie 14.6.2019 r. Stanowiła ona odpowiedź ustawodawcy na wyrok TK z 6.6.2018 r., K 53/16.


Zmiany w Kodeksie pracy

Prezydent 3 czerwca podpisał ustawę z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Jej kluczowy element to otwarcie katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację.

Przewiduje ona także kilka zmian ułatwiających pracownikom domaganie się wydania i sprostowania świadectwa pracy, jak również wzmacnia ochronę pracowników – innych członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.

Na gruncie znowelizowanych przepisów szerszy będzie również krąg pracowników, którym przysługuje prawo żądania odszkodowania od pracodawcy w związku z mobbingiem. Obecnie prawo to dotyczy jedynie pracowników, którzy wskutek mobbingu rozwiązali umowę o pracę, natomiast po wejściu w życie ustawy będzie ono dotyczyć wszystkich pracowników, którzy doznali mobbingu.

Kolejna istotna modyfikacja polega na przyznaniu pracownikom objętym ochroną przedemerytalną, którym wypowiedziano umowę o pracę zawartą na czas określony z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, prawa żądania orzeczenia przez sąd bezskuteczności wypowiedzenia tej umowy, a w razie jej rozwiązania – przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach. Nowa regulacja stanowi realizację wyroku TK z 11.12.2018 r., P 133/15.

Ustawa wejdzie w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia.


Zmiany w PPK z podpisem Prezydenta

Z początkiem czerwca Prezydent podpisał również ustawę o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe.

Zmiana miała na celu m.in. wyjaśnienie wątpliwości dotyczących definicji „osoby zatrudnionej” na gruncie ustawy. Obecnie wątpliwości te zostały rozwiane i do osób zatrudnionych należy zakwalifikować również osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Ustawa wprowadziła nowy limit maksymalnych wpłat na PPK na wszystkie rachunki PPK uczestnika PPK, który wynosi w danym roku kalendarzowym równowartość w złotych kwoty 50 000 dolarów amerykańskich i obliczany jest według średniego kursu dolara amerykańskiego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy. Po przekroczeniu tego limitu dalsze wpłaty i dopłaty na rachunek PPK uczestnika PPK nie są dokonywane.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli i zmiana zasad zatrudniania młodocianych pracowników

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw została uchwalona 13.6.2019 r. przez Sejm. Zasadnicza zmiana dotyczy ustawy – Karta Nauczyciela i przewiduje wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli, jak również dodatków im wypłacanych, takich jak np. dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny czy dodatek funkcyjny. Ustawa, z wyjątkiem określonych przepisów, ma wejść w życie 1.9.2019 r.

Nowelizacja obejmuje również kilka innych ustaw m.in. ustawę – Prawo oświatowe dotyczącą młodocianych pracowników uczących się zawodu. Zgodnie z jej brzmieniem, na rok szkolny 2019/2020 do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.
r.pr. Sandra Szybak-Bizacka, prawnik w biurze kancelarii Raczkowski Paruch w Katowicach

apl. radc. Barbara Antczak, prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch w Warszawie, doktorantka w katedrze prawa pracy Uniwersytetu Łódzkiego

apl. radc. Kinga Polewka, prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch w biurze w Katowicach


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w prawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny