Zmiany w prawie

A A A

Wejście w życie przepisów związanych z zapewnieniem stosowania RODO

Zmiany wprowadzone ustawą z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 weszły w życie 4.5.2019 r. Objęły one kilka aktów prawnych, wśród których znalazł się Kodeks pracy oraz ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zasadnicze zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy objęły katalog danych, jakich pracodawca może żądać od pracownika lub kandydata, kwestię przetwarzania danych pracownika na podstawie jego zgody oraz problematykę stosowania monitoringu.

W przypadku ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych uszczegółowione zostały zasady udostępniania oraz przetwarzania danych osobowych w procesie przyznawania ulgowych usług i świadczeń z Funduszu.


Zmiany w Kodeksie pracy

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, której projekt w 2017 r. przedstawił Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, została uchwalona 26.4.2019 r. Zmiany przewidziane przez ustawę koncentrują się wokół zagadnień związanych z dyskryminacją i równym traktowaniem, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy, a także wzmocnieniem pozycji prawnej pracownika będącego innym członkiem najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 1751 § 3 KP.

Wśród zmian należących do pierwszej grupy wskazać należy wykreślenie z art. 113 oraz 183a § 1 KP wyrażenia, „a także bez względu na”. Zdaniem projektodawcy, spowoduje to otwarcie katalogu przesłanek mogących uchodzić za dyskryminacyjne. Każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie mogło być uznane za dyskryminację.

Istotna modyfikacja odnosi się również do przepisów dotyczących mobbingu. Obecnie prawo do żądania odszkodowania za mobbing dotyczy jedynie pracowników, którzy wskutek mobbingu rozwiązali umowę o pracę. Projekt ustawy zakłada rozszerzenie kręgu uprawnionych. Z roszczeniem będzie mógł wystąpić każdy pracownik, nie tylko ten, który z tej przyczyny zakończył stosunek pracy.

Kolejna grupa zmian obejmuje proces wydawania świadectw pracy. Na mocy jedynej senackiej poprawki pracodawca co do zasady będzie obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Dopiero gdyby z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie było możliwe, pracodawca w ciągu siedmiu dni od dnia upływu tego terminu będzie miał obowiązek przesłać świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Termin, w jakim pracownik będzie mógł wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy, jak też termin wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy zostanie wydłużony z siedmiu do 14 dni. Ponadto w ustawie doprecyzowano, że w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy.

Jeżeli pracodawca nie wyda świadectwa pracy, pracownikowi będzie przysługiwało prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Co więcej, jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe, pracownik będzie mógł wystąpić do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

Zmianom wprowadzanym do Kodeksu pracy towarzyszą modyfikacje Kodeksu postępowania cywilnego.

Ustawa konstytuuje również wzmocnienie ochrony pracowników będących innymi członkami najbliższej rodziny, którzy uzyskali prawo do urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego lub przerwali działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Zgodnie z ustawą mają oni zostać objęci wieloma przepisami ochronnymi, m.in. art. 177 § 5 KP, dotyczącymi odpowiedniego stosowania przepisów zakazujących wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę w okresie ciąży oraz urlopu macierzyńskiego. Ponadto mają również uzyskać uprawnienie do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.

Prace nad ustawą nadal trwają.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w prawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny