Zestawienie zmian w Kodeksie pracy

A A A

Tabelaryczne zestawienie zmian w Kodeksie pracy

 
   

Przed

 
 

Po

 
Art. 29 § 2 Zmieniony ustawą z 23.6.2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 133,
poz. 935), której przepisy weszły w życie 5.8.2006 r.
Przed nowelizacją, jeśli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien był najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić mu na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej waunków. Zgodnie z nowym brzmieniem tego artykułu pracodawca ma obowiązek potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia nie tylko co do rodzaju umowy oraz jej warunków, ale również co do stron umowy.
Art. 29 § 31 Dodany ustawą z 23.6.2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 133,
poz. 935), której przepisy weszły w życie 5.8.2006 r.
  Pracodawca może poinformować pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4 (tj. obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, a także obowiązującej go długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę), przez wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.
Art. 29 § 32 Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania pracownika na piśmie o zmianach w zakresie warunków zatrudnienia objętych obowiązkiem informacyjnym, objęciu układem zbiorowym pracy oraz zmianie tego układu. Powinno to nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie zmian. W przypadku gdy przed tym terminem miałoby dojść do rozwiązania umowy o pracę, informacje należy przekazać najpóźniej do dnia ustania zatrudnienia.
Art. 29 § 33 Poinformowanie pracownika o zmianie podstawowych warunków zatrudnienia może nastąpić poprzez wskazanie odpowiednich przepisów dotyczących nowych warunków zatrudnienia.
Art. 291 § 2-3 Ustawa z 23.6.2006 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospo­litej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 133, poz. 935), której przepisy weszły w życie 5.8.2006 r. Pracodawca był zobowiązany poinformować pracownika skierowanego do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem UE na okres przekraczający jeden miesiąc o świadczeniach przysługujących mu z tytułu skierowania do pracy za granicą, obejmujących zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienia zakwaterowania. W obecnym stanie prawnym pracodawca powinien dodatkowo poinformować pracownika o warunkach jego powrotu do kraju. Ponadto powyższe informacje pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi jeszcze przed skierowaniem go do pracy. Poprzedni zapis nie wskazywał żadnego terminu w tym zakresie. Tego rodzaju informację można przekazać przez pisemne wskazanie pracownikowi konkretnych przepisów.
Art. 291 § 4-5 Pracodawca ma również obowiązek poinformowania pracownika skierowanego do pracy za granicą na piśmie o zmianach jego warunków zatrudnienia określonych w § 2, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian. W przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy. Poinformowanie pracownika i w tym przypadku może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów.
Przepisy dotyczące informowania pracownika skierowanego do pracy za granicą mają zastosowanie do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę.
Art. 130 § 2 Zmieniony ustawą z 18.10.2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz.U. Nr 217, poz.1587), której przepisy weszły w życie 30.11.2006 r. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniżało wymiar czasu pracy o osiem godzin. Jeżeli jednak w tygodniu obejmującym siedem dni od poniedziałku do niedzieli wystąpią dwa święta w inne dni niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy o osiem godzin następowało tylko z tytułu jednego ze świąt. Przepis ten uchylono, co spowodowało, że obecnie pracodawca pomniejsza wymiar czasu pracy pracowników o osiem godzin z tytułu każdego święta przypadającego w innym dniu niż niedziela, niezależnie od ich liczby w tygodniu.
Art. 1552a § 1 Dodany ustawą z 18.10.2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz.U. Nr 217, poz.1587), której przepisy weszły w życie 30.11.2006 r.   Nowela wprowadza do Kodeksu pracy przepisy dotyczące zasad ustalania urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym w przypadku pozostawania przez pracownika w zatrudnieniu u danego pracodawcy jedynie przez część miesiąca, ustalając, że kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi.
Art. 1552a § 2 i 3 Dodany ustawą z 18.10.2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz.U. Nr 217, poz.1587), której przepisy weszły w życie 30.11.2006 r.   Niepełny miesiąc kalendarzowy należy zaokrąglić w górę do pełnego miesiąca. Jeśli natomiast ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie stosunku pracy u kolejnego pracodawcy nastąpiło w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.
Art. 180 § 1 Zmieniony ustawą z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa.
Pracownikowi przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
- 16 tygodni przy pierwszym porodzie,
- 18 tygodni przy każdym następnym porodzie,
- 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.
Zgodnie z nowym brzmieniem pracownikowi przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
- 18 tygodni przy pierwszym porodzie,
- 20 tygodni przy każdym następnym porodzie,
- 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.
Art. 180 § 2 Pracownicy, która wychowuje dziecko przysposobione lub która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 18 tygodni również przy pierwszym porodzie. Pracownicy, która wychowuje dziecko przysposobione lub która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni również przy pierwszym porodzie.
Art. 183 § 1 Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego o wszczęcie postępowania
w sprawie przysposobienia dziecka lub, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, ma prawo do 16 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia.
Prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego zostało wydłużone do 18 tygodni i może być przyznawane do ukończenia przez dziecko 7. roku życia. W przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.
Art. 1831 § 1 Dodany ustawą z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.   Ponadto nowela uregulowała kwestie oznaczenia pierwszego dnia urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, jeżeli pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu. Przyjęto również, że przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada siedmiu dniom kalendarzowym.

Tabelaryczne zestawienie projektowanych zmian w Kodeksie pracy

 
  Przed Po
Art. 15110 Zmiana projektem ustawy o zmianie ustawy z 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (12.5.2006 r. - pierwsze czytanie w Sejmie), druk sejm. Nr 462. Dotychczas obowiązujący art. 15110 KP zezwala na wykonywanie pracy w niedziele i święta, o ile praca jest dozwolona ze względu na jej użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. Zgodnie z nowym brzmieniem ww. artykułu praca w niedziele i święta będzie dozwolona, w przypadkach gdy jej wykonanie nie może być przesunięte na najbliższy dzień roboczy i wyłącznie w dwudziestu sytuacjach enumeratywnie wymienionych w ustawie.
Art. 15110a Dodany w projekcie ustawy o zmianie ustawy z 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (12.5.2006 r., pierwsze czytanie w Sejmie).   Pracownik nie może odmówić pracy w niedzielę lub święto, jeżeli jest ona konieczna dla ratowania zdrowia i życia, usunięcia awarii, zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia lub środowiska, a także w przypadkach zatrudnienia do pracy w ruchu ciągłym lub podobnej organizacji pracy.
Art. 15110b Za wyjątkiem konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii - praca może być wykonywana wyłącznie za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie.
Art. 15110c Pracownikom zatrudnionym w niedzielę i święto w sklepach sprzedających wyłącznie żywność oraz artykuły pierwszej potrzeby, zatrudniających nie więcej niż pięciu pracowników, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone w art. 1511 § 1.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zestawienie zmian w Kodeksie pracy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny