Z prac Sejmu

A A A

Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Druk Nr 1754)

Etap legislacyjny: Skierowano do I czytania w komisjach (do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej).

Opis ustawy: Projekt dotyczy wprowadzenia zmian, które ograniczają możliwość sprawowania mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez osobę nieposiadającą mandatu społecznego oraz w wypadku zaistnienia przemijającej przeszkody w sprawowaniu mandatu przez wójta lub wójta elekta jeszcze przed złożeniem ślubowania W art. 28h ustawy o samorządzie gminnym przewidziana została, w wypadku niemożliwości sprawowania przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) funkcji w wymienionych w przedmiotowej ustawie okolicznościach, instytucja wyznaczenia przez Prezesa Rady Ministrów osoby, która przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji wójta. Obowiązująca treść art. 28g ust. 2, 3 i 3a oraz art. 29 ustawy o samorządzie gminnym nie przewiduje ograniczeń czasowych w pełnieniu funkcji przez osobę wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów, co w efekcie może prowadzić do sytuacji, w której osoba nieposiadająca mandatu społecznego pełniłaby do końca kadencji rady gminy obowiązki wójta. W związku z tym projektodawcy proponują wprowadzenie zasady, zgodnie z którą w takiej sytuacji po 6 miesiącach następuje wygaśnięcie mandatu wójta. Natomiast niemożność złożenia ślubowania w terminie 3 miesięcy z powodu przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji (katalog przyczyn zamieszczony został w ustawie) od ogłoszenia wyników wyborów będzie równoznaczna z odmową złożenia ślubowania.

Wysokość odpisu na ZFŚS bez zmian

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druk sejmowy Nr 1788)

Etap legislacyjny: Odbyło się I czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu.

Opis ustawy: Z projektu wynika, że wysokość odpisu na ZFŚS w 2014 r. będzie ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Projektowane zmiany utrzymują „zamrożenie” na poziomie 2011 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Z prac Sejmu
Joanna Torbe
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny