Z prac Sejmu

A A A

Ochrona roszczeń pracowniczych

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (druk sejmowy Nr 2152).

Etap legislacyjny: Projekt 19.2.2014 r. został skierowany do I czytania.

Opis ustawy: Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy zmierza do rozszerzenia katalogu postanowień, których wydanie przez sąd upadłościowy skutkuje niewypłacalnością pracodawcy, a w konsekwencji uruchomieniem mechanizmu zaspokojenia roszczeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W świetle obowiązujących przepisów – ustawa z 13.7.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz. 1121 ze zm.) – postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego nie jest przesłanką niewypłacalności. Ponadto art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, za podstawę niewypłacalności uznaje wydanie, zgodnego z art. 3 ust. 2 i 4 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, orzeczenia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy zagranicznego, mającego skutki ograniczone do majątku dłużnika znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Istotą nowelizacji jest dodanie nowej przesłanki niewypłacalności pracodawcy, jaką jest wydanie przez sąd upadłościowy, na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego, postanowienia o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorcy polskiego.

Proponowana zmiana ma na celu zapewnienie ochrony na wypadek niewypłacalności pracodawcy dla pracowników polskiego przedsiębiorcy, którego upadłość ogłosił sąd zagraniczny, porównywalnej do ochrony dla pracowników przedsiębiorcy, którego upadłość układową ogłosił sąd upadłościowy w Polsce, a następnie dokonał zmiany opcji układowej na likwidacyjną.

Wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorcy polskiego rodzi w praktyce skutki podobne do zmiany formy prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe z opcją likwidacyjną (wydane w tym przedmiocie postanowienie jest przesłanką niewypłacalności).

Z dniem wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego jest powoływany syndyk, który zmierzając do likwidacji majątku upadłego, dokonuje zwolnień pracowników. Obok zobowiązań z tytułu zaległych wynagrodzeń za ostatnie miesiące sprzed daty wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego (których syndyk nie może zaspokoić z masy upadłości), powstają więc kolejne niezaspokojone roszczenia pracownicze.

Wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego następuje zazwyczaj po kilku miesiącach od daty ogłoszenia upadłości przez sąd zagraniczny i powstania niewypłacalności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. W efekcie zgłoszone roszczenia pracownicze dotyczące okresów po ogłoszeniu upadłości przez sąd zagraniczny nie mogą być zaspokojone, ponieważ nie mieszczą się w okresie referencyjnym, o którym mowa w art. 12 ust. 3–5 ustawy, a zatem nie podlegają ochronie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Promocja zatrudnienia

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 1949).

Etap legislacyjny: 6.2.2014 r. – praca w komisjach po I czytaniu.

Opis ustawy: Projekt dotyczy wprowadzenia szerszego dostępu do instrumentów rynku pracy, profilowania bezrobotnych, wprowadzenia rozwiązań zwiększających wpływ samorządów na kształtowanie i koordynację polityki w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz rozwiązań wpływających na poprawę efektywności działania urzędów pracy, a także funkcjonowania Rady Rynku Pracy.

Głównym celem nowelizacji jest zwiększenie oddziaływania polityki rynku pracy na wzrost zatrudnienia oraz łagodzenie skutków niedopasowania strukturalnego, zwłaszcza pod kątem kwalifikacji i kompetencji osób bezrobotnych. Z uwagi na zmieniającą się sytuację na rynku pracy wywołaną negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego konieczne jest podjęcie działań skoncentrowanych na przywracaniu umiejętności osób bezrobotnych do trwałego włączania się do rynku pracy oraz poprawę efektywności: polityki rynku pracy (w tym dzięki lepszej współpracy z pracodawcami), działań urzędów pracy oraz standardów obsługi klientów urzędów pracy i uzyskiwanych wskaźników zatrudnienia, dzięki wprowadzeniu nowych form organizacji pracy oraz współpracy urzędów pracy z podmiotami niepublicznymi. Konieczne jest zwiększenie elastyczności urzędów pracy przez lepsze dostosowanie ich działań do potrzeb konkretnego bezrobotnego i pracodawcy, w tym przede wszystkim objęcie realną pomocą osób długotrwale bezrobotnych, prowadzenie działań ułatwiających łączenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi związanymi z wychowaniem dzieci oraz pomoc w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu się na nim osobom młodym (do 30. roku życia) oraz osobom starszym (powyżej 50. roku życia).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Z prac Sejmu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny