Z prac Sejmu

A A A

Wydłużenie przerwy rodzicielskiej do 1 roku

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk sejmowy Nr 1172).

 

Etap legislacyjny: Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

 

Opis ustawy: Projekt ma na celu wydłużenie przerwy rodzicielskiej aż do 1 roku oraz umożliwienie dzielenia się opieką nad dzieckiem między rodzicami. Zmiany polegają przede wszystkim na wprowadzeniu nowej instytucji, tj. urlopu rodzicielskiego, a także modyfikacji dotyczącej dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Urlop rodzicielski ma być wykorzystywany wyłącznie bezpośrednio po wykorzystaniu pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) w wymiarze do 26 tygodni (niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie). Pracownicy – rodzice mogliby korzystać z urlopu rodzicielskiego na równych prawach. Wykorzystanie urlopu rodzicielskiego mogłoby nastąpić jednorazowo w pełnym lub w niepełnym wymiarze, a także w częściach przez jednego z rodziców dziecka. Możliwe byłoby też podzielenie się urlopem między rodzicami dziecka, także w pełnym lub w niepełnym wymiarze, i wykorzystywanie go maksymalnie w trzech częściach, z których każda nie mogłaby być krótsza niż 8 tygodni. Urlop rodzicielski byłby udzielany na pisemny wniosek pracownika składany pracodawcy z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, a pracodawca miałby obowiązek uwzględnienia takiego wniosku. Pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego podlegałby ochronie szczególnej stosunku pracy na zasadach analogicznych jak w przypadku urlopu macierzyńskiego.

 

W zakresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego projekt zakłada możliwość rezygnacji przez pracownicę z wykorzystania go lub z korzystania z niego w pełnym wymiarze i w takim przypadku umożliwienie udzielenia tego urlopu lub jego części pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko. Zarówno rezygnacja z urlopu lub jego części przez pracownicę, jak i przejęcie tego uprawnienia przez pracownika ojca wychowującego dziecko – wymagałoby złożenia pisemnego wniosku, z zachowaniem 7-dniowego wyprzedzenia. Taki wniosek byłby wiążący dla pracodawcy.

Zwolnienie pracodawców od składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk sejmowy Nr 1175).

 

Etap legislacyjny: Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

 

Opis ustawy: Projekt ma na celu propagowanie polityki prorodzinnej i zachęcanie do powiększania rodziny. W szczególności proponuje się wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka (i dłuższych przy porodach mnogich), zagwarantowanie dla pracownika 6-miesięcznego okresu ochronnego przed wypowiedzeniem oraz zapewnienie pracodawcy 12-miesięcznego zwolnienia z obowiązku ponoszenia składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników, którzy rozpoczynają świadczenie pracy u dotychczasowego pracodawcy po ukończeniu urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. Składki za tych pracowników opłacałby Skarb Państwa.

Obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk Nr 1152).

 

Etap legislacyjny: Skierowano do I czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

 

Opis ustawy: Celem projektu jest obniżenie składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (obowiązujące obecnie stopy procentowe wynoszą odpowiednio 19,52%, 8%, 2,45% oraz 0,4–8,12%), a przez to obniżenie kosztów pracy. Szacuje się, iż obecnie do każdej złotówki, którą pracodawca wypłaca pracownikowi, dokładane jest około 70 groszy w postaci różnych podatków i składek. Zaproponowano, żeby stopy procentowe składek wyniosły:

 

1) 13,66% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie emerytalne,

 

2) 5,6% podstawy wymiaru – na ubezpieczenia rentowe,

 

3) 1,71% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie chorobowe,

 

4) od 0,28% do 5,68% podstawy wymiaru – na ubezpieczenie wypadkowe.

 

Zdaniem projektodawców takie obniżenie opodatkowania pracy spowoduje spadek bezrobocia i ożywienie gospodarcze.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Z prac Sejmu
Maciej Nałęcz
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny