Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy – sprawozdanie z konferencji

A A A

W dniach 13–15.9.2013 r. w okolicach Zalewu Sulejowskiego odbyła się konferencja naukowa Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy. Pomysłodawcą spotkania i integracji młodych naukowców zajmujących się prawem pracy był Kierownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego prof. Zbigniew Góral. Pierwszy dzień konferencji miał nieformalny charakter i upłynął na integracji uczestników poprzez aktywność intelektualną z prawem pracy w tle. Pozostałe dni były przeznaczone na część merytoryczną – obrady i warsztaty.

We Wrześniowych Spotkaniach z Prawem Pracy wzięli udział doktoranci, asystenci i doktorzy reprezentujący Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Wrocławski.

Czas pracy – dyskusja bez końca?

Obrady były podzielone na dwa panele tematyczne. Pierwszy z nich, pt. Czas pracy – dyskusja bez końca?, zapoczątkowało wprowadzenie dokonane przez dr. Krzysztofa Stefańskiego (Uniwersytet Łódzki) i dr Monikę Gładoch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Doktor K. Stefański pozytywnie ocenił krok ustawodawcy, którym było wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów uelastyczniających czas pracy, zaznaczając jednocześnie, że zmiana ta wciąż nie do końca spełnia wymagania współczesnej organizacji pracy. Prelegent przedstawił przykłady uelastyczniania organizacji czasu pracy wprowadzone w krajach zachodnioeuropejskich – tzw. konta czasu pracy oraz możliwość wydłużenia pracy w godzinach nadliczbowych za zgodą pracownika. Natomiast dr M. Gładoch skomentowała kontrowersje towarzyszące wprowadzaniu wspomnianej nowelizacji przepisów o czasie pracy. Odniosła się krytycznie do żądania związków zawodowych, aby modyfikowanie czasu pracy następowało w ponadzakładowych układach zbiorowych pracy. Omówiła także pracodawczy obowiązek, aby wprowadzenie przedłużonego okresu rozliczeniowego następowało po konsultacji z przedstawicielstwem pracowniczym – bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Dyskusja, która toczyła się w dalszej kolejności, dotyczyła w dużej mierze próby ustalenia, czyje interesy ustawodawca wysuwa na pierwszy plan, wprowadzając przepisy uelastyczniające czas pracy. Dodatkowo uczestnicy poruszyli kwestię znacznej biurokratyzacji, która towarzyszy uelastycznianiu organizacji czasu pracy, niwecząc możliwość prostego dialogu stron stosunku pracy.

Umowy śmieciowe” – do kodeksu czy do kosza?

Drugi panel dyskusyjny poświęcony był problemowi tzw. umów śmieciowych (pojęcie to zostało skrytykowane przez uczestników i organizatorów jako niejasne; użyto go z premedytacją celem sprowokowania dyskusji), czyli w szczególności umów cywilnoprawnych jako podstaw zatrudnienia. Wprowadzenia do debaty dokonała mgr Izabela Florczak (Uniwersytet Łódzki), która zreferowała zróżnicowane stanowiska występujące w polskiej nauce prawa pracy w odniesieniu do zatrudnienia cywilnoprawnego. Począwszy od poglądu krytykującego prawidłowość stosowania terminu „zatrudnienie cywilnoprawne”, przez głosy w różny sposób wyjaśniające relacje zachodzące pomiędzy zatrudnieniem w ramach stosunku pracy a tym w reżimie prawa cywilnego, mgr I. Florczak zakończyła przytoczeniem propozycji stworzenia nowego, jednolitego „prawa zatrudnienia”, które miałoby swym zakresem objąć wszystkie przypadki wykonywania pracy.

Kolejny panelista, dr Piotr Prusinowski, zachęcił uczestników do dyskusji przez sformułowanie kilku otwartych pytań oraz podzielenie się własnymi przemyśleniami na temat stosowania umów prawa cywilnego jako podstawy wykonywania pracy. Doktor P. Prusinowski zwrócił między innymi uwagę na związane z zatrudnieniem cywilnoprawnym problemy wynikające z prawa ubezpieczeń społecznych, w tym na okoliczność, że orzekające w tych sprawach sądy przejawiają tendencję obejmowania ubezpieczeniem jak najszerszej grupy zatrudnionych, rozszerzając zakres definicji pracownika.

W toku burzliwej dyskusji, która po tym nastąpiła, uczestnicy poszukiwali odpowiedzi na pytania, jakie są przyczyny popularyzacji zatrudnienia opartego na tzw. umowach śmieciowych, czy obowiązujące prawo w dostatecznym stopniu zapobiega temu zjawisku, jakie inne rozwiązania prawne mogłyby zostać wprowadzone w celu ochrony pracobiorców. Dyskutanci zastanawiali się również, czy aktualnie większego problemu dotyczącego zatrudnienia nie stanowi istnienie tzw. szarej strefy, jaka jest jej skala oraz przyczyny, a także czy zatrudnienie typu cywilnoprawnego zawsze należy potępiać jako niekorzystne dla osoby świadczącej pracę na jego podstawie. Zatrudnienie tego typu daje bowiem większą od stosunku pracy niezależność, elastyczność, pobudza kreatywność, a często wiąże się też z wyższymi zarobkami. Silny wyraz w debacie znalazły także wątki związane z konsekwencjami zjawiska „umów śmieciowych” w kontekście zabezpieczenia społecznego. Mimo odmiennych zapatrywań na wiele kwestii szczegółowych uczestnicy zgodzili się co do tego, że problemem w osiągnięciu prawidłowej struktury zatrudnienia w Polsce są znaczące koszty pracy i wysoki poziom bezrobocia. Nie bez znaczenia są też niedoskonały system ubezpieczeń społecznych oraz bariery biurokratyczne.

Spotkanie z Mistrzem

Organizatorzy przewidzieli dla uczestników niespodziankę w postaci „Spotkania z Mistrzem”. Osoba Mistrza do rozpoczęcia konferencji była utrzymana w tajemnicy. Konferencję zaszczycił swoją obecnością prof. dr hab. Ludwik Florek, a spotkanie poprowadził dr K. Stefański. Profesor L. Florek w pierwszej kolejności poruszył problematykę relacji mistrz – uczeń. Poczynione uwagi były dla słuchaczy niezmiernie ciekawe. Uczestnicy z zainteresowaniem słuchali również, jakie według prof. L. Florka cechy mistrz ceni u ucznia (pracowitość, gotowość do pomocy), a jakie go drażnią (przygotowywanie prac pozbawionych refleksji naukowej).

Drugą część spotkania prof. L. Florek poświęcił zaprezentowaniu swoich uwag i doświadczeń na temat tego, jak prowadzić pracę naukową oraz jak pisać teksty naukowe – przestrzegł przed publikowaniem prac o tematyce incydentalnej, nieprzemyślanych oraz zbyt rozbudowanych, pozbawionych skupienia się na meritum problemu.

Poruszone podczas „Spotkania z Mistrzem” kwestie były bardzo ważne z punktu widzenia młodych naukowców. Spojrzenie na pracę badawczą z szerszej perspektywy przy wsparciu opinią autorytetu, którym niewątpliwie jest prof. L. Florek, było dla uczestników doświadczeniem jedynym w swoim rodzaju.

Warsztaty – dydaktyka prawa pracy

Trzeciego dnia konferencji odbyły się warsztaty poprowadzone przez dr. K. Stefańskiego, których tematem były aktywne metody nauczania prawa pracy. Doktor K. Stefański rozpoczął od przytoczenia wyników badań, zgodnie z którymi najskuteczniejszymi sposobami przekazywania wiedzy są te, wymagające od studenta aktywności, własnego, twórczego wkładu. Realizując ten postulat, uczestnicy najpierw wzięli udział w ćwiczeniach, których celem było przełamanie barier interpersonalnych i zintegrowanie grupy, w tzw. lodołamaczach. Następnie Prowadzący zaprezentował w praktyce rozmaite metody aktywnego nauczania, za pomocą których można realizować konkretne tematy z zakresu prawa pracy, takie jak przykładowo mapy pojęć czy symulacje rozpraw sądowych. Na zakończenie, w swobodnej dyskusji, uczestnicy wyrażali swoje opinie i wątpliwości związane z zaprezentowanymi metodami, zadawali pytania prowadzącemu, a także wymienili się doświadczeniami z własnej pracy dydaktycznej związanej z nauczaniem prawa pracy.

Podsumowanie

Zaproponowana przez organizatorów formuła konferencji, atmosfera sprzyjająca integracji i nieskrępowanej wymianie poglądów, szerokie spektrum zarówno poruszonych tematów, jak i form spotkań – od nauki po dydaktykę, od dyskusji po warsztaty, wreszcie inspirujący dialog między pokoleniem młodych naukowców a Mistrzem spotkały się ze znakomitym odbiorem ze strony uczestników. Pozwalają one również żywić nadzieję na kontynuowanie tego rodzaju spotkań naukowych w kolejnych latach.

mgr. Izabela Florczak,
mgr. Barbara Muszyńska
– doktorantki w Katedrze Prawa Pracy,
Uniwersytet Łódzki

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy – sprawozdanie z konferencji
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny